ธรรมยาตรา ปีที่11 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ธรรมยาตรา ปีที่11

โครงการธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ 
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)  พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง  ปีที่ 11

1. หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน องค์กรทางพระพุทธศาสนา องค์การพุทธโลก (พล) ร่วมด้วยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และภาคีเครือข่าย 20 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรมธรรมยาตราฯ ในระหว่างวันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ.2566 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ด้วยกิจกรรม “บวร”

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมธรรมยาตรา ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล และขวัญกำลังใจ  รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

2. วัตถุประสงค์

 • 2.1 เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ สืบสานพุทธประเพณี
 • 2.2  เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
 • 2.3 เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
 • 2.4 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมตามหลัก “บวร”
 • 2.5 เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชน และประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
 • 2.6 เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

3. เป้าหมาย

ปริมาณ

 • พระภิกษุธรรมยาตรา 1,139 รูป
 • เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 40 

คุณภาพ – ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในกิจกรรม และนำหลัก ทาน ศีล ภาวนา ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • 4.1 คณะสงฆ์ 6 จังหวัด ในเส้นทางธรรมยาตรา
 • 4.2 องค์การพุทธโลก (พล)
 • 4.3 หน่วยงานทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
 • 4.4 โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
 • 4.5 สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 • 4.6 ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
 • 4.7 ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์
 • 4.8 เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก
 • 4.9 วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย 

5. ระยะเวลาดำเนินการ

 • เตรียมงาน เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม พ.ศ.2565
 • พระภิกษุธรรมยาตราฯ วันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2566
 • ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ วันที่ 2 – 31 มกราคม พ.ศ.2566

6. สถานที่

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานครฯ

7.วิธีการดำเนินการ

 • 7.1 จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
 • 7.2 ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร พื้นที่ งบประมาณ วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 7.3 ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • 7.4 ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับคณะสงฆ์ ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม สืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ และมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเส้นทางธรรมยาตรา 

8.ผู้อุปถัมภ์โครงการ

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก และผู้มีจิตศรัทธา

9. ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ  องค์กรภาคี 20 องค์กร

 1. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
 2. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
 3. สมาคมส่งเสริมความดีสากล
 4. สมาคมรวมใจไทยปทุม
 5. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 6. สมาคมบัณฑิตรัตน์
 7. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
 8. สมาคมบัณฑิตสดใส
 9. สมาคมผู้บริหารท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมคนรักพุทธศาสตร์
 11. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย
 12. สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
 13. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน
 14. สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์
 15. สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
 16. สมาคมพุทธบุตร 60
 17. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์
 18. ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
 19. องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
 20. ชมรมอุบาสิกาแก้วทั่วไทย  

10. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

 1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ , สมาคม , สโมสร , ชมรมต่างๆ
 2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ , บริษัท , ห้างร้าน ฯลฯ
 3. หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ , รัฐวิสาหกิจ , สถานการศึกษา ฯลฯ
 4. ประชาชนทั่วไป 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • 11.1 ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
 • 11.2 เกิดเครือข่าย ผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
 • 11.3 เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
 • 11.4 หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 • 11.5 วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
 • 11.6 ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ 

12. สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์ประสานงานกลาง : โครงการธรรมยาตรา  เลขที่ 40 หมู่ 8 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี  โทร. 087-502-6888 , 081-875-4866 , 02-831-1234
 

บทความอื่นๆในหมวดนี้