บวชพระ 1 แสนรูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 


 

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
บวชเพื่ออะไร ?

28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ชีวิตสมณะ คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า นานาทัศนะของลูกผู้ชายที่ตัดสินใจสละความสุขทางโลก มุ่งศึกษาธรรมะ เพื่อความสุขที่แท้จริง


บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2557

23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2557) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 (รวม 120 วัน) ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ที่สามารถอยู่รับกฐิน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (รวม 137 วัน)


บวชพระ 1 แสนรูป พ.ศ.2557

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และ คำถาม-คำตอบ-เกี่ยวกับการบวช


บวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษา 2556

22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง 64 กัป


โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556

1 มีนาคม พ.ศ. 2556 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2556 อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2), อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, อุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน


สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา

26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย"


กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี

8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และอีกกว่า 40 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย


อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555

5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ขอเชิญชายแท้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทภาคหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555


31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “เปิดโครงการบวชพระภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป”

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, หน่วยงานราชการ เอกชน รวมกว่า 31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา


อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 53 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อุปสมบท วันที่ 8 – 10 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ


บวช เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 “ประเพณีการบวช” เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน บรรพบุรุษของไทยให้ความสำคัญในเรื่องการบวชเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกผู้ชายต้องปฏิบัติ ในครอบครัวชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อบุตรชายมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือที่เรียกว่า “อายุครบบวช” บิดามารดาก็จะจัดการบวชให้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 พรรษา


พลิกชีวิตด้วยบุญบวช

27 กันยายน พ.ศ. 2554 ประสบการณ์การบวช ถ่ายทอดโดยพระภิกษุผู้เข้าอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ผ่านทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554


พลิกชีวิตด้วยบุญบวช

7 กันยายน พ.ศ. 2554 ประสบการณ์จริงจากการบวชพระ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ่านทั่วไทย ของพระธรรมทายาทปัญญา คณาธาโร และ พระธรรมทายาทเธียรวิทย์ อานนฺทชาโต


โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย Update!

9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ธรรมชาติของใจมนุษย์มักคิดไปในเรื่องราวต่างๆ มากมายจนแทบไม่เคยมีภาวะที่ปลอดความคิดเลย การบวชพระเป็น การเปิดโอกาสให้ตัวเองมาสู่ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี้ (infinity) เพราะเพศสมณะเอื้ออำนวยต่อการทำใจให้ปลอดความคิดง่ายกว่าเพศฆราวาส เนื่องจากได้ออกจากเครื่องพันธนาการ เช่น การครองเรื่อน อีกทั้งยังได้ทำกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลถึง 227 ข้อ และได้ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม


โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2554

29 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ข้อมูลเบื้องต้น โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย อบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ


โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 การบวชถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ชายไทยที่มีอายุครบบวชต่างก็เลือกที่จะถือครองผ้ากาสาวพัสตร์เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ฝึกฝนอบรมตนเองให้เปี่ยมล้มด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ซึ่งเมื่อบวชแล้วผู้บวชจะสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นทายาทสืบทอดพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยงคงอยู่ คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน