Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
  • Slide

บทสวดมนต์

บทสวดมนต์ทำวัตรเช้า

การสวดมนต์นับเป็นการทำความดีครบถ้วนทั้ง กาย มีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวม, วาจา เป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐ และใจ มีความเคารพนบนอบต่อคุณพระรัตนตรัย
อ่านต่อ →

บทสวดมนต์ทำวัตรเย็น

ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ควรสวดมนต์เป็นประจำ เพราะนอกจากจะเป็นหน้าที่ของชาวพุทธแล้ว ยังเป็นไปเพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน และเพื่อฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ไม่ฟุ้งซ่าน
อ่านต่อ →

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมธรรมเทศนา “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ให้แก่ปัญจวัคคีย์ ในครั้งนั้น ท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม (เป็นพระโสดาบันบุคคล) และพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระไตรสรณคมน์จึงครบองค์ 3 ตั้งแต่นั้นมา
อ่านต่อ →

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดพาหุงฯ หรือ บทสวดชัยมงคลคาถา เป็นบทสวดมนต์ที่เรียบเรียงเหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชนะพญามารในช่วงต่างๆ รวม 8 เหตุการณ์ อาทิ ผจญมารในวันตรัสรู้ธรรม, ปราบทิฐิของอาฬวกยักษ์, เอาชนะผกาพรหม เป็นต้น
อ่านต่อ →

วันสำคัญทางศาสนา

วันอาสาฬหบูชา และ วันเข้าพรรษา

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานั้น สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล ซึ่งเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรก หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่วงมา 2 เดือนแล้ว วันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ ทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ประทานให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5
อ่านต่อ →

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชุมพระสาวก ณ พระวิหารเวฬุวัน ในวันนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์ประกอบด้วยองค์ 4 ซึ่งเรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต”
อ่านต่อ →

วันมหาปวารณา

วันมหาปวารณา คือ การเริ่มต้นตั้งหลักทำความดีใหม่ เนื่องจากปุถุชนที่อินทรีย์ยังอ่อน ย่อมขาดตกบกพร่องเป็นธรรมดา เด็กๆเมื่อเริ่มหัดเดิน ย่อมจะต้องล้มลุกคลุกคลาน ล้มแล้วมีคุณพ่อคุณแม่หรือพี่เลี้ยงคอยประคับประคองให้ยืนขึ้น จนในที่สุดก็สามารถเดินได้ด้วยตนเอง ฉันใด บนเส้นทางธรรม พระภิกษุก็อาศัยสหธรรมิกผู้เป็นกัลยาณมิตร ประคับประคองให้ยืนขึ้นอย่างอาจหาญด้วยความปีติยินดีเยี่ยงบัณฑิต ฉันนั้น
อ่านต่อ →

วันอาสาฬหบูชา

ความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชานั้น เริ่มต้นจากในครั้งพุทธกาล หลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้ว ทรงเสวยวิมุติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้น เป็นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่า ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมาก หมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้
อ่านต่อ →

สังฆทาน 323 วัด

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 127

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 127
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 126

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 126
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 125

วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลา, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 13 ครั้งที่ 125
อ่านต่อ →

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 124

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ, หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 124
อ่านต่อ →

จุดประสงค์ในการสร้างวัดพระธรรมกาย

สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี