พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ

"พระพุทธวรญาณาลัย"

                         น้อมจิต...รำลึกคุณ! พระเปี่ยมบุญบารมีใส
               "พระพุทธวรญาณ"ใจ ล้นเมตตาศานุศิษย์ทวี
                         เป็นพระอุปัชฌาจารย์ ศิษย์สำราญร่มบารมี
               เจริญธรรมพระศาสน์ศรี หลวงพ่อชี้ช่วยชุบชนม์
                         น้อมธรรมโอวาทสอน ทุกบทตอนเตือนใจตน
               สืบสานศาสน์มรรคผล สัญญามั่นนิรันดร์กาล
                         น้อมบุญ...บารมีธรรม! ความดีล้ำนำสุขศานต์
               สถิตสวรรค์และนิพพาน น้อมกราบกรานคารวะคุณฯ

 

น้อมบูชาธรรมโดย วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย  และ คณะสัทธิวิหาริก ธรรมทายาท ทั่วโลก

 

พระผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม และทรงคุณอันประเสริฐ

พระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ ปูชนียภิกขุแห่งพระพุทธศาสนา  ผู้ทรงไว้ซึ่งพระธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้นำพระธรรมคำสอนนั้นอนุเคราะห์แก่หมู่ชน และด้วยหัวใจแห่งนักสร้างบารมี ท่านยังคงทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ความคิด สติปัญญา เพื่องานพระศาสนาอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านมีศาสนกิจมากมาย

 

พระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ ได้เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์ ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2532 เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัทธิวิหาริกเป็นพระภิกษุจำนวน 4,334 รูป สามเณร 6,103 รูป รวมทั้งสิ้น 10,437 รูป

ชีวประวัติ

พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ

(ทอง สุวณฺณสารมหาเถร ป.ธ.6, น.ธ.เอก, พธ.ด.)

เจ้าอาวาสวัดวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร รูปที่ 5

สถานะเดิม

 • ชื่อ ทอง นามสกุล นาคประเสริฐ เกิดวันศุกร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ.2462 ปีมะแม
 • บิดา นายห้อย นาคประเสริฐ, มารดา นางเสงี่ยม นาคประเสริฐ ณ หมู่ที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทร

บรรพชา

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2479 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ครั้งที่ยังดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมโกศาจารย์) เป็นพระอุปัชฌาย์

อุปสมบท

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2483 ณ พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพฯ เป็นการอุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี )เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมงคลวัตรกวี (ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสรภาณกวี) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระราชเวที เป็นพระอนุสาวนาจารย์

วิทยฐานะ

การศึกษาฝ่ายสามัญ

 • พ.ศ.2474 จบชั้นประโยคประถม 3 โรงเรียนวัดโสมนัสวิหาร

การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม

 • พ.ศ.2489 สอบได้ประโยค ป.ธ.6 สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
 • พ.ศ.2490 สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
 • พ.ศ.2555 ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

งานด้านปกครอง

 • พ.ศ.2494 เป็นเลขานุการสังฆนายก
 • พ.ศ.2509 เป็นเจ้าคณะอำเภอบางเขน-จตุจักร
 • พ.ศ.2510 เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ.2516 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พ.ศ.2530 ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้เป็นประธานกรรมการฝ่ายปกครอง วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • พ.ศ.2534 เป็นเจ้าคณะเขตบางเขนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2535 เป็นหัวหน้าคณะผู้พิจารณาวินิจฉัยชั้นต้น เขตบางเขน – จตุจักร
 • พ.ศ.2541 เป็นเจ้าคณะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2543 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ.2550 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม รูปที่ 5

งานด้านการศึกษา

 • พ.ศ.2486 – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
 • พ.ศ.2490 – ปัจจุบัน เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี
 • พ.ศ.2509 – 2534 เป็นเจ้าสำนักเรียนคณะเขตบางเขน – จตุจักร
 • พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
 • พ.ศ.2553 อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารการศึกษาจัดทำโครงการต่างๆ ดังนี้
 1. โครงการรังสรรค์ศาสนธรรมทายาท
 2. โครงการฉลอง 110 ปี และฉลองเปรียญสำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
 3. โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนพระปริยัติธรรม
 4. โครงการจัดกิจกรรม วันสำคัญต่างๆ
 5. โครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ
 6. โครงการอบรมบาลีก่อนสอบ

งานด้านการเผยแผ่

 • เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศล 107 ครั้ง
 • เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ พ.ศ.2493 – ปัจจุบัน
 • แสดงพระธรรมเทศนาทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่องต่างๆ
 • แสดงพระธรรมเทศนาแก่อุบาสกอุบาสิกาในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • แสดงพระธรรมเทศนาแก่อุบาสกอุบาสิกาในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 • เป็นผู้อำนวยการอบรมพระนวกะในเขตปกครองตลอดการดำรงตำแหน่ง
 • ได้รับอาราธนาไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ วัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

งานด้านสาธารณูปการ

 • บูรณะปฏิสังขรณ์ กุฏิสรรพศาสตร อาคาร 2 ชั้น วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
 • สร้างอุโบสถ กุฏิเจ้าอาวาส ศาลาการเปรียญ ศาลาท่าน้ำ เขื่อนดินกั้นริมคลอง ถนนเข้าวัดกลางราษฏร์บำรุง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ ฌาปนสถาน กุฏิแถวกำแพงด้านทางเข้าวัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
 • บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ สร้างกุฏิหลังใหม่ สร้างห้องสุขา วัดบางปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถวัดศรีนครินทรวราราม ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 • สมทบทุนในการก่อสร้างอุโบสถ ศาลาวัดพุทธรังษี เมืองไมอามี่ สหรัฐอเมริกา

งานด้านการศึกษาสงเคราะห์

 • สนับสนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 • บริจาคเงินให้มูลนิธิสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธรมหาเถร) วัดสามพระยา เพื่ออุดหนุน การศึกษาเด็กขาดแคลน
 • จัดตั้งทุนพระเทพกิตติมุนี ในมูลนิธิวัดอัมพวัน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นทุนการศึกษา
 • สมทบทุนนิธิ ส.ป.ช. สงเคราะห์การศึกษา สงเคราะห์ปริยัติธรรมวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • จัดตั้งทุนเพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

สมณศักดิ์

 • พ.ศ.2496 เป็นพระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ ตำแหน่งพระครูปลัดฐานานุกรมของสมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภณมหาเถร ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ
 • พ.ศ.2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระกิตติศารโสภน
 • พ.ศ.2503 เป็นพระทักษิณคณาธิกร พระราชาคณะปลัดขวาในสมเด็จพระสังฆราช กิตติโสภณมหาเถระ
 • พ.ศ.2507 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติเมธี
 • พ.ศ.2539 เป็นพระราชาคระชั้นเทพ ที่ พระเทพกิตติมุนี
 • พ.ศ.2544 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติเวที
 • พ.ศ.2550 ได้รับพระราชทานสถาปนา เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัฎ ที่ พระพุทธวรญาณ ศาสนภารธุราทร ปสาทกรธรรมโสภณ วิมลศีลาจารนิวิฐ วิสิฐธรรมาลงกรณ์มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

 

 

รับชมวิดีโอ ชีวประวัติ พระพุทธวรญาณ (ทอง สุวณฺณสารมหาเถร)

 

บทความที่เกี่ยวขัอง: กำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพุทธวรญาณ

บทความอื่นๆในหมวดนี้