กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ประจำปี พ.ศ.2556 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ประจำปี พ.ศ.2556

โครงการธุดงค์ธรรมชัย

เส้นทางมหาปูชนียาจารย์ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 2

English language

หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากในช่วงปีพุทธศักราช 2555 คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ องค์กรทางพระพุทธศาสนา  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, องค์กรภาคีกว่า 40 องค์กร ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย  ในระหว่างวันที่  2 – 25 มกราคม พ .ศ.2555  ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร และธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญรูปหล่อหลวงปู่ทองคำ พระมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ 2 – 6 เมษายน พ.ศ.2555 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจาก ภาครัฐและเอกชน ประชาชนทุกภาคส่วน

คณะกรรมการจัดงาน  จึงได้ร่วมใจกันจัด กิจกรรมเดินธุดงค์ธรรมชัย ประจำปี  พ.ศ.2556 ในวันที่ 2 – 27 มกราคม พ.ศ.2556 โดยพระสงฆ์ทั่วประเทศ จำนวน 1,128 รูป เพื่อให้นักเรียนและประชาชนได้มาร่วมทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม ปลุกกระแสศีลธรรม ขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ อุปสรรคต่างๆ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ฟื้นฟูขวัญและกำลังใจ รวมทั้งยังได้ปลูกฝังให้นักเรียนและประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่ยกระดับความคิด และจิตใจให้สูงส่งด้วยศีลธรรม ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่บ้าน วัด โรงเรียน อย่างยั่งยืน ฝึกให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม อปจายนมัย ของพระพุทธเจ้า ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืน ด้วยบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม / เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสงคมทั่วประเทศ
 4. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่งดงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 5. ปลุกกระแสศีลธรรม สร้างขวัญกำลังใจ และความเป็นสิริมงคล ให้กับประชาชน

เป้าหมาย

ปริมาณ

 • พระภิกษุเดินธุดงค์ 1,128 รูป
 • นักเรียน ประชาชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณร้อยละ 40

คุณภาพ

 • เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรม และเกิดวัดคู่พัฒนาศีลธรรมกับโรงเรียน อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 วัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน
 2. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 3. กรุงเทพมหานคร
 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 6. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 8. หน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารวมโครงการ
 9. โรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
 10. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 11. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 12. วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

ระยะเวลาดำเนินการ

 • เตรียมงาน ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2555
 • พระภิกษุเดินธุดงค์ธรรมชย วันที่ 2  – 27 มกราคม พ.ศ.2556
 • ประชาชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 2  – 27 มกราคม พ.ศ.2556

สถานที่

 • พระนครศรีอยุธยา
 • สุพรรณบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสาคร
 • ปทุมธานี
 • นนทบุรี
 • กรุงเทพมหานคร

วิธีการดำเนินการ

 • จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร, พื้นที่, งบประมาณ, วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
 • ร่วมกันทำกิจกรรมต้อนรับพระธุดงค์ ตามเส้นทางพระธุดงค์ และปฏิบัติธรรม

ผู้อุปถัมภ์โครงการ

  พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย, ประธานมูลนิธิธรรมกาย

ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

องค์กรภาค 30 องค์กร

 1. สำนักงานปลักกระทรวงศึกษาธิการ
 2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 6. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 7. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 8. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ
 9. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 10. สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 11. กรมการศาสนา
 12. กรมประชาสัมพันธ์
 13. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 14. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
 15. มูลนิธิร่มเกล้าเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 16. สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย
 17. สมาคมเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย
 18. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว
 19. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 20. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
 21. คุรุสภา
 22. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน
 23. สมาคมสงเสริมความดีสากล
 24. สมาคมร่วมใจไทยปทุม
 25. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 26. สมาคมบัณฑิตรัตน์
 27. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
 28. สมาคมบัณฑิตสดใส
 29. มูลนิธิรัตน์คีรี
 30. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์

หน่วยงานที่เข้ารวมโครงการ

 • หน่วยงานการกุศล เช่น  มูลนิธิ, สมาคม, สโมสร, ชมรมต่างๆ
 • ภาคเอกชน เช่น โรงแรม, บริษัททัวร์, บริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ
 • หน่วยงานภาครัฐ  เช่น หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถานการศึกษา ฯลฯ
 • ประชาชนทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนชาวไทย ได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
 2. เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
 3. เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสงคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
 4. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม
 5. วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย, เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น
 6. ประชาชนเกิดกระแสศีลธรรมขึ้นในใจ เกิดความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต มีกำลังใจในการทำสิ่งที่ดีงาม ต่อตนเอง และประเทศชาติ

สถานที่ติดต่อประสานงาน

ศูนย์ประสานงานกลาง

โครงการธุดงค์ธรรมชัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ถวายเป็นพุทธบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน

40 หมู่ 8 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หมายเลขโทรศัพท์ 083-084-2072, 082-458-4222 โทรสาร 02-524-0270

 • รับทราบ กำหนดการเดินธุดงค์ และคำอธิษฐานจิต ได้ที่ dmycenter.com
 • ติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานสดการเดิน  ธุดงค์ธรรมชัย ได้ที่ dmc.tv

************************************************************

บทความที่เกี่ยวข้อง: