บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

บทสวดมนต์ ชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( 3 จบ )

 • พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
 • ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

พุทธคุณ

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

ธรรมคุณ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติฯ

สังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง (ถวายพรพระ)

 • พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
 • ครีเมขะลัง อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง
 • ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • มาราติเร กะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
 • โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
 • ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
 • ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
 • เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
 • ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
 • อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
 • จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ
 • สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง
 • วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
 • ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
 • ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
 • อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
 • พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
 • ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
 • ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ
 •  
 • เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย
 • วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
 • หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
 • โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

มหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะ พุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัมหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธีเต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
 • ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

บทความอื่นๆในหมวดนี้