ตักบาตรพระ 12,600 รูป เทอร์มินอล 21 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

ตักบาตรพระ 12,600 รูป เทอร์มินอล 21

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมพิธีตักบาตรพระ 12,600 รูป “ถวายเป็นพุทธบูชา” ในเทศกาลเข้าพรรษา และ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 05.30 - 07.30 น. ณ ถนนอโศกมนตรี บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร

โครงการตักบาตรพระ 12,600 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ในเทศกาลเข้าพรรษา

และ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม

ณ ถนนอโศกมนตรี บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ ได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2551 และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาโดยตลอดทุกจังหวัด จนถึงปัจจุบันกว่า 460 ครั้ง ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์, องค์กรทางพระพุทธศาสนา, หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และได้จัดตักบาตรจนครบ 1,000,000 รูปไปแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2555

ในโอกาสฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ร่วมกับเครือข่ายชาวพุทธ และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน จึงได้ร่วมใจกันจัด ตักบาตรพระ 12,600 รูป ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ สี่แยกอโศกมนตรี หน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 กทม. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ในเทศกาลวันเข้าพรรษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในเทศกาลเข้าพรรษา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม
 2. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบสานอริยประเพณี การตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแด่พระภิกษุสามเณร 286 วัดและพุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
 4. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ให้พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน ปลูกฝังศีลธรรมให้กับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป

เป้าหมาย

 • ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100,000 คน

ระยะเวลาจัดงาน

 • ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 5.30 น. – 7.30 น.

สถานที่จัดงาน

 • ณ ถนนอโศกมนตรี บริเวณศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 กรุงเทพมหานคร

ที่ปรึกษาโครงการ

 1. ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 2. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 5. ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 6. ประธานสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 7. ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

 1. คณะสงฆ์
 2. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 3. กรุงเทพมหานคร
 4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 6. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 7. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
 8. วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย
 9. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล
 10. สภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา
 11. ชมรมพุทธอโศกวัฒนา
 12. ชมรมพ่อค้าแม่ค้าประตูน้ำ

องค์กรสนับสนุนการจัดงาน

1. มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสตร์ 20. สมาคมเพื่อนแพทย์ไร้พรมแดน
2. มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ 21. สมาคมพุทธรักษา
3. มูลนิธิศานติโลกา 22. สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา
4. มูลนิธิรัตนคีรี 23. สมาคมวิทยุและโทรทัศน์กล้าตะวัน
5. สมาคมคนรักบ้าน 24. สมาคมครอบครัวสดใส
6. สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว 25. สมาคมบัณฑิตสดใส
7. สมาคมพุทธศาสตร์สัมพันธ์ 26. สมาคมพัฒนาชาติร่มเย็น
8. สมาคมเศรษฐีธรรม 27. สมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน
9. สมาคมสร้างสรรค์สังคมไทย 28. สมาคมสร้างสรรค์สันติภาพ
10. สมาคมส่งเสริมความดีสากล 29. สมาคมคนรักษ์พุทธศาสน์
11. สมาคมพุทธบุตร 60 30. สมาคมส่งเสริมศีลธรรมและความดีสากล
12. สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก 31. สมาคมพัฒนาชุมชนสดใส
13. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เยาวชน 32. สมาคมรวมใจไทยปทุม
14. สมาคมเรียนรู้คู่รอยยิ้ม 33. สมาคมรวมใจไทยร่มเย็น
15. สมาคมพัฒนาการเรียนรู้ 34. ชมรมอุบาสิกาแก้ว
16. สมาคมรัตตัญญู 35. ชมรมครอบครัวอบอุ่น
17. สมาคมแสงระวี 36. ชมรมบ้านแก้ว
18. สมาคมส่งเสริมสร้างความดี 37. ชมรมดุสิตร่วมใจ
19. สมาคมบัณฑิตรัตน์ 38. ชมรมพุทธอโศกวัฒนา

หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

 1. หน่วยงานการกุศล เช่น มูลนิธิ, สมาคม, สโมสร, ชมรมต่างๆ
 2. ภาคเอกชน เช่น โรงแรม, บริษัททัวร์, บริษัท, ห้างร้าน ฯลฯ
 3. หน่ายงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, สถานการศึกษา ฯลฯ
 4. ประชาชนทั่วไป

งบประมาณดำเนินการ

 • ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนบริจาค, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, เครือข่ายองค์กรพุทธศาสนา ฯลฯ

วิธีดำเนินงาน

 1. จัดทำโครงการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 2. ประสานงานโครงการกับหน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร, พื้นที่, งบประมาณ, วิธีการเตรียมรายละเอียดงานกิจการคณะสงฆ์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนชาวไทยได้สร้างบุญใหญ่ร่วมกัน ได้ตระหนักในหน้าที่ของชาวพุทธ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี แก่ประเทศ สร้างความศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ศีลธรรมโลกได้รับการฟื้นฟู
 2. วัฒนธรรมชาวพุทธเข้มแข็ง ก่อให้เกิดความมั่นคงของประเทศชาติ เกิดความสงบสุขขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วผืนแผ่นดินไทย
 3. สืบสานอริยประเพณีการตักบาตร และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
 4. สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง พ่อ แม่ ลูก มีกิจกรรมร่วมกันในการร่วมสร้างบุญใหญ่ เกิดความสามัคคี ความร่มเย็นแก่สังคมและประเทศชาติ

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานกลางโครงการตักบาตรพระฯ เลขที่ 40 หมู่ 8 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ 082 458 4222 โทรสาร 02 524 0270

****************************************

แผนที่แสดงที่ตั้งศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

แผนที่แสดงสถานที่จัดพิธีตักบาตร

รับชมวิดีโอ ตักบาตร เทอร์มินอล 21

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้