วัดพระธรรมกายลงนาม MOU ทางวิชาการ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วัดพระธรรมกายลงนาม MOU ทางวิชาการ

วัดพระธรรมกายลงนาม MOU ทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.30-10.30 น. ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวัดพระธรรมกาย กับ 3 สถาบัน ได้แก่

 1. หอสมุดโบเดลี่ยน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 2. คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน (King’s College)
 3. มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก (University Collage Cork)

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่องและความหลากหลาย” ในงาน พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ลงนามของวัดพระธรรมกาย ส่วนผู้แทนจาก 3 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย Dr.Gillian Evison มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, Prof.XinzhongYao มหาวิทยาลัยลอนดอน คิงส์คอลเลจ และ Prof.Brian Bocking มหาวิทยาลัยคอลเลจ คอร์ก

สำหรับการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เกิดจากการที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มีดำริสนับสนุน “โครงการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านพุทธศาสนาเถรวาท” ที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในยุคต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเผยแผ่สู่ชาวโลกให้ได้เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง จึงมอบทุนสนับสนุนการวิจัยดังกล่าว มีระยะเวลาทำงาน 3 ปี (พ.ศ.2554 – 2556) โดยมีโครงงาน ดังนี้

1) โครงงานค้นคว้าหลักฐานเอกสารทางพระพุทธศาสนา ที่มีในฐานข้อมูลหมวดประเทศ สหราชอาณาจักร และหมวดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีศูนย์กลางอยู่ที่ หอสมุดโบเดลี่ยน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นงานด้านการค้นคว้าและจัดทำหลักฐานปฐมภูมิคัมภีร์ด้านพุทธศาสนาของรัฐฉาน เข้าสู่ระบบออนไลน์โดยที่งานดังกล่าวทำร่วมกับ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ หอสมุดแห่งชาติสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ ยังรวมถึงงานวิจัยด้านสมาธิในพุทธศาสนาเถรวาทที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ

2) โครงงานให้ทุนวิจัยนักวิจัยระดับอาวุโส:การศึกษาบาลี และพระพุทธศาสนา กับ คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนา ที่คิงส์คอลเลจอีกครั้ง หลังจากหยุดไปเป็นเวลา 7 ปี และทำการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆ รวมถึงงานการศึกษาด้านสมาธิด้วยเช่นกัน

3) โครงงานให้ทุนนักวิจัย: ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนายุคสมัยใหม่ตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์กเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาครั้งแรกในมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องพระชาวตะวันตกรูปแรกที่บวชในพุทธศาสนาเถรวาท ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และอื่นๆ เช่น เรื่องสมาธิในช่วงยุคก่อนสมัยใหม่และยุคสมัยใหม่ตอนต้น

ข่าวจากสื่อมวลชน

 • ข่าวหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วัดพระธรรมกาย ลงนาม MOU ทางวิชาการ เว็บ INN / Breaking News ข่าวภูมิภาค วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 19:26 น. วัดพระธรรมกาย ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ 3 สถาบัน ใน "โครงการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านพุทธศาสนาเถรวาท" สืบเนื่องจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ให้การสนับสนุน "โครงการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านพุทธศาสนาเถรวาท" ที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในยุคต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้ มาเผยแผ่สู่ชาว โลกให้ได้เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นวัดพระธรรมกาย ได้มอบหมายให้วัดพระธรรมกายลอนดอน (Dhammakaya International Society of The United Kingdom) ร่วมมือทางวิชาการ กับ 3 สถาบัน ได้แก่

 1. หอสมุดโบเดลี่ยน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
 2. คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน (King’s College)
 3. มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก (University Collage Cork)

เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย ภายใต้หัวข้อ "พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่อง และความหลากหลาย" โดยมีโครงงานเพื่อจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาครั้งแรก ในมหาวิทยาลัยในประเทศไอร์แลนด์ สำหรับการลงนามข้อตกลงที่เป็นทางการของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้ว ในเดือนสิงหาคม ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับพิธีลงนามในประเทศไทย

 • เว็บ INN / Breaking News

ปทุมธานีพิธีวัดพระธรรมกายลงนาม MOU วิชาการกับ 3 สถาบัน

สืบเนื่องจากพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ให้การสนับสนุน “โครงการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการด้านพุทธศาสนาเถรวาท” ที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในยุคต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาเผยแผ่สู่ชาวโลกให้ได้เข้าใจพุทธธรรมอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น วัดพระธรรมกายจึงได้มอบหมายให้วัดพระธรรมกายลอนดอน (Dhammakaya International Society of The United Kingdom) ร่วมมือทางวิชาการกับ 3 สถาบัน ได้แก่ หอสมุดโบเดลี่ยน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน (King’s College) และมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก (University Collage Cork) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่อง และความหลากหลาย” โดยมีโครงงาน ดังนี้

1) โครงงานค้นคว้าหลักฐานเอกสารทางพระพุทธศาสนา ที่มีในฐานข้อมูลหมวดประเทศสหราชอาณาจักร และหมวดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ หอสมุดโบเดลี่ยน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นงานด้านการค้นคว้าและจัดทำหลักฐานปฐมภูมิคัมภีร์ด้านพุทธศาสนาของรัฐฉาน เข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยที่งานดังกล่าวทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ หอสมุดแห่งชาติสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังรวมถึงงานวิจัยด้านสมาธิในพุทธศาสนาเถรวาทที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ

2) โครงงานให้ทุนวิจัยนักวิจัยระดับอาวุโส: การศึกษาบาลี และพระพุทธศาสนา กับ คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาที่คิงส์คอลเลจอีกครั้ง หลังจากหยุดไปเป็นเวลา 7 ปี และทำการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆ รวมถึงงานการศึกษาด้านสมาธิด้วยเช่นกัน

3) โครงงานให้ทุนนักวิจัย: ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนายุคสมัยใหม่ตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาครั้งแรกในมหาวิทยาลัยในประเทศ ไอร์แลนด์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องพระชาวตะวันตกรูปแรกที่บวชในพุทธศาสนา เถรวาท ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และอื่นๆ เช่น เรื่องสมาธิในช่วงยุคก่อนสมัยใหม่และยุคสมัยใหม่ตอนต้น

สำหรับการลงนามข้อตกลงที่เป็นทางการของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้ว ในเดือนสิงหาคม ณ ประเทศอังกฤษ สำหรับพิธีลงนามในประเทศไทย จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2554 เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้อง SPD7 สภาธรรมกายสากล ชั้น 1 วัดพระธรรมกาย จึงขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางวิชาการพระ พุทธศาสนาและเชิญร่วมทำข่าวในวันเวลาดังกล่าว

อนันต์ วิจิตรประชา / ปทุมธานี

 • ข่าวจาก เว็บไซท์ 77 เนชั่นแชลแนล
 

ปทุมธานี วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2554 วัดพระธรรมกาทำ MOU กับ 3 สถาบันดังระดับโลก ศึกษา-วิจัยพุทธศาสนาเถรวาท เผยแผ่สู่ชาวโลก

 • ข่าวจาก หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย ฉบับวันที่จันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2554
 

ที่ห้อง SPD 7 ชั้น 1 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 27 ส.ค. พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ ระหว่างวัดพระธรรมกาย กับ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด, คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน และมหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท : ความต่อเนื่อง และความหลากหลาย” โดยมีบุคลากรหลักของแต่ละสถาบันเข้าร่วม อาทิ ดร.เคท ครอสบี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพุทธศาสนาโซแอส มหาวิทยาลัยลอนดอน ดร.แอนดรู สกิลตัน นักวิจัยระดับอาวุโสด้านพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ศ.ซิงซอง ยาว ศาสตราจารย์ด้านการศาสนาและวัฒนธรรมจีน แห่งคิงส์คอนเลจ ศ.ไบรอัน บ๊อกกิ้ง หัวหน้าภาควิชาการศึกษาศาสนา มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอร์กคอลเลจ นายเดวิด วอตัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาคัมภีร์พุทธศาสนาในลาว เป็นต้น

พระครูสังฆรักษ์วีระ วิรันธโร เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอน กล่าวภายหลังพิธีลงนามว่า การร่วมลงนามของ 3 สถาบันชื่อดังของโลกครั้งนี้เท่ากับประกาศให้ชาวโลกรู้ว่า ทั้ง 3 สถาบันนั้นยอมรับองค์กรของเรา ซึ่งองค์กรเหล่านี้มีชื่อเสียง ถ้าเขาจะรับความช่วยเหลือจากใครเขาต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ให้ทุนแล้วเขาจะรับง่ายๆ

ด้านการรวบรวมข้อมูลทางพุทธศาสนา พระครูสังฆรักษ์วีระกล่าวว่า ทางโลกวิชาการเขาจะถือว่ามีข้อมูลมากเท่าไรยิ่งดี แม้ตัวพระไตรปิฎกที่เราอยู่แล้ว ซึ่งเราคิดว่าสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว แต่ว่าในเชิงงานวิจัยทางวิชาการที่แท้จริงเขาจะถือว่าทุกๆข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือค้นพบไม่ว่าที่ไหนๆ หรืออย่างที่ประเทศนอร์เวย์ที่เคยนำมาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทย นั่นก็ถือว่าหนึ่งและยังมีอีกหลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาช่วยเสริมงานวิจัยโดยยังไม่นับสิ่งที่มีอยู่แล้ว

การให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยภายใต้หัวข้อ “พระพุทธศาสนาเถรวาท: ความต่อเนื่อง และความหลากหลาย” โดยมีโครงงาน ดังนี้

1) โครงงานค้นคว้าหลักฐานเอกสารทางพระพุทธศาสนา ที่มีในฐานข้อมูลหมวดประเทศสหราชอาณาจักร และหมวดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีศูนย์กลางอยู่ที่ หอสมุดโบเดลี่ยน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นงานด้านการค้นคว้าและจัดทำหลักฐานปฐมภูมิคัมภีร์ด้านพุทธศาสนาของรัฐฉาน เข้าสู่ระบบออนไลน์ โดยที่งานดังกล่าวทำร่วมกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และ หอสมุดแห่งชาติสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังรวมถึงงานวิจัยด้านสมาธิในพุทธศาสนาเถรวาทที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ ในวงการวิชาการระดับนานาชาติ

2) โครงงานให้ทุนวิจัยนักวิจัยระดับอาวุโส: การศึกษาบาลี และพระพุทธศาสนา กับ คิงส์คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน เพื่อจัดให้มีการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาที่คิงส์คอลเลจอีกครั้ง หลังจากหยุดไปเป็นเวลา 7 ปี และทำการตีพิมพ์ผลงานวิจัยต่างๆ รวมถึงงานการศึกษาด้านสมาธิด้วยเช่นกัน

3) โครงงานให้ทุนนักวิจัย: ความต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนายุคสมัยใหม่ตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านพุทธศาสนาครั้งแรกในมหาวิทยาลัยในประเทศ ไอร์แลนด์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยเรื่องพระชาวตะวันตกรูปแรกที่บวชในพุทธศาสนา เถรวาท ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และอื่นๆ เช่น เรื่องสมาธิในช่วงยุคก่อนสมัยใหม่และยุคสมัยใหม่ตอนต้น

นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ในฐานะผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย กล่าวรายงานว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับนักวิชาการระดับนานาชาติที่ ได้มาประชุมร่วมกันในวันนี้ ถือได้ว่าเป็นหน้าที่ในการสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของพระพุทธศาสนา ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นวันที่อารยะธรรมตะวันออกได้มาพบกับอารยะธรรมตะวันตก และเป็นไปเพื่อความรู้ความสำคัญของมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือได้ว่าเป็นคำสอนทางศาสนาที่มีอายุยาวนานและเป็นสากลที่สุดในโลก เพราะเป็นคำสอนที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ของมนุษย์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ โดยมิแบ่งเชื้อชาติ ศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้