อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

อาคาร 100 ปีคุณยายอาจารย์

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

สืบสานมโนปณิธานหลวงปู่ สู่ "อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ"

"วิชชาธรรมกาย" เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญได้ค้นพบกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้ง และเมตตานำมาสั่งสอนแก่เหล่าศิษยานุศิษย์ และฝากฝังให้ทุกคนช่วยกันเผยแผ่ออกไป เพื่อเป็นแสงสว่างให้แก่ชาวโลกทั้งมวล

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอกที่ได้รับการยกย่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำว่าเป็น "หนึ่งไม่มีสอง" ผู้มุ่งมั่น สืบทอดมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยการรวบรวมหมู่คณะพลิกผืนนาฟ้าโล่งสร้างวัดพระธรรมกาย จากพื้นที่เริ่มต้น 196 ไร่ จนกลายมาเป็น"ศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลก" ดังเช่นปัจจุบัน

ในวาระครบ 100 ปีของคุณยายอาจารย์ฯ ซึ่งตรงกับปีนี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริที่จะเชิญชวนเหล่าศิษยานุศิษย์ให้ร่วมแสดงกตัญูญูกตเวทิตาธรรมต่อคุณยายอาจารย์ฯ ด้วยการสร้าง"อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก" โดยหลวงพ่อธัมมชโยเป็นประธานก่อสร้างอาคารหลังนี้ เพื่อบูชาธรรมแด่คุณยายอาจารย์ฯ

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ได้รับการออกแบบให้ดูโดดเด่น สง่างาม จุดศูนย์กลางเป็นอาคารทรงกลม ซึ่งเป็นรูปทรงสากลที่ไร้กาลเวลา แนวคิดการออกแบบเน้นหลัก "ประหยัดสุด ประโยชน์สูง" และสะท้อนให้เห็นถึงความ "สะอาด สว่าง สงบ" นอกจากนี้รูปทรงกลมยังสื่อถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย เพื่อนำพาชาวโลกทุกคนให้เข้าถึง "ดวงธรรม" และ "พระธรรมกายภายใน" ซึ่งเป็นสรณะที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน

อาคาร 100 ปี คุณยายฯ ประกอบด้วย:

งานด้านการศึกษา พระปริยัติธรรม

ส่วนหนึ่งของอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังใหม่ของวัดพระธรรมกาย เพื่อใช้รองรับการศึกษาพระบาลีและนักธรรมของพระภิกษุสามเณร ที่นับวันจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องมีอาคารเรียนและระบบโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยครบครัน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง "ครูสอนศีลธรรมของชาวโลก" เพื่อเป็นกำลังหลักในการเผยแผ่และรักษาพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการเชิดชูการศึกษาความรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สูงเด่น จนเป็นที่ยอมรับของชาวโลกได้มากขึ้นในอนาคต

งานด้านต่างประเทศ

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานซึ่งเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับวัดสาขาและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายในทวีปต่างๆ ทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมสายสัมพันธ์กับพุทธบุตรและองค์กรพุทธจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเป้าหมายในการรวมพุทธบุตรและพุทธศาสนิกชนทุกนิกายให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว เพื่อร่วมมือกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้สืบไป

งานอบรมและส่งเสริมศีลธรรมในสังคม

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ จะเป็นศูนย์กลางของงานอบรมศีลธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมไทย นับตั้งแต่นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมธรรมทายาททั้งชายและหญิงทุกระดับ โครงการเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้อบรมศีลธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมไปแล้วหลายล้านคน

ยิ่งไปกว่านั้น ในปีนี้วัดพระธรรมกายยังได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทยถึงกว่า 12,000 รูป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชและสร้างศาสนทายาทไว้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยพลังของพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน และในปีถัดไปจะจัดให้มีโครงการรบรรพชาอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการบรรพชาอุปสมบทให้ได้ 1,000,000 รูป ในอนาคตอันใกล้นี้

งานด้านวิชาการทางพระพุทธศาสนา

อาคารหลังนี้จะใช้เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกับนักวิชาการระดับโลก เพื่อทำการแปลและตรวจชำระพระไตรปิฎกฉบับต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วโลก เพื่อเป้าหมายในการจัดทำพระไตรปิฎกที่มีเนื้อหาที่สมบูรณ์มากที่สุด เพื่อจัดทำเป็นพระไตรปิฎกคอมพิวเตอร์ที่ง่ายต่อการศึกษาเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีงานค้นคว้าหลักฐานโบราณเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย เพื่อยืนยันถึงคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธองค์ ที่มีความถูกต้องตรงกันทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลคือปฏิเวธได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ชาวโลกทั้่งมวลได้เข้าถึงสันติสุขภายในจากการศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริง ตราบใดที่อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ ยังคงใช้เป็นฐานในการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่่วโลก มหานิสงส์อันไพศาลก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มีส่วนร่วมสร้างทุกท่านไปตราบนานเพียงนั้น

อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ คือต้นทางในการให้ธรรมทาน เพื่อเผยแผ่ธรรมะไปสู่ชาวโลกผ่าน DMC และสื่อธรรมะต่างๆ เพื่อขจัดความมืดบอดในจิตใจ เปิดหนทางสวรรค์ และหนทางนิพพานให้แก่ชาวโลก ซึ่งเป็นทานที่เลิศกว่าทานทั้งปวง สมดังพุทธพจน์ที่ว่า "สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ" การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

"อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ สัญลักษณ์แห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ทุกตารางเมตร เพื่อสันติสุขของมวลมนุษยชาติ" อานิสงส์การสร้าง อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

  • เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานในศาสตร์ทั้งปวง ทั้งทางโลกและทางธรรม
  • เป็นผู้มีสัมมาทิฐิ พบเจอแต่บัณฑิตกัลยาณมิตร เพราะบูชาบุคคลที่ควรบูชา
  • ได้บังเกิดในปฏิรูปเทส ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย
  • เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ ที่ไม่เสื่อมสลายไปด้วยเหตุเภทภัยต่างๆ
  • เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยบริวารสมบัติ เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของมหาชน
  • มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์ผ่องใส และมีความสุขอยู่เป็นนิตย์
  • มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ สามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย
  • มีสายบุญเชื่อมกับมหาปูชนียาจารย์ และมีส่วนแห่งคุณธรรม คุณวิเศษที่ท่านได้บรรลุ
  • เป็นพลวปัจจัยให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้