ปฏิบัติธรรม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
 

 

ปฏิบัติธรรม

ปฏิบัติธรรมพิเศษ

การปฏิบัติธรรมถือเป็นหัวใจสำคัญของวัดพระธรรมกาย แม้ทางวัดจะจัดให้มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่มากหลาย ทุกกิจกรรมล้วนเป็นไปเพื่อฝึกหัดขัดเกลาจิตใจสาธุชนไปตามเส้นทางของอริยมรรค ซึ่งเกื้อหนุนให้บรรลุเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ในที่สุด อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนั้น ผู้ปฏิบัติจะมีโอกาสก้าวหน้าเป็นอย่างมาก หากได้เข้าร่วมโครงการอบรมที่จัดหลักสูตรไว้โดยเฉพาะ

ธุดงค์แก้ว

การอยู่ธุดงค์ เป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้พ้นจากเครื่องพันธนาการทางโลก ซึ่งทำให้ข้องอยู่ในความหลงเพลิดเพลิน ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธุดงควัตร ย่อมเป็นการบ่มเพาะความรักสงบ มักน้อย และสันโดษ อันเป็นสภาวะที่เอื้อให้ธรรมะเจริญงอกงามในจิตใจได้โดยง่าย ทำให้ผู้อยู่ธุดงค์สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ และมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมได้โดยสะดวก วัดพระธรรมกายจึงได้จัดให้สาธุชนได้มีโอกาสถือศีลรักษาธุดงควัตรอยู่ที่วัด ในช่วงวันหยุด

สมาธิแก้ว

โครงการสมาธิแก้ว เป็นการอบรมธรรมปฏิบัติควบคู่ไปกับการฝึกฝนตนเองในกิจวัตร ประจำวันสำหรับฆราวาส โดยอาศัยวัฒนธรรมชาวพุทธ วัฒนธรรมคุณยาย เป็นแกนของการอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าของการฝึกตนเอง รักการทำงานเป็นหมู่คณะ โดยมีคุณธรรมคือวินัย เคารพ และอดทน เป็นคุณธรรมพื้นฐานที่สำคัญ ทั้งปลูกฝังมโนปณิธานและคุณธรรมของครูบาอาจารย์ เป็นเข็มทิศและต้นแบบการฝึกตัว ตลอดจนการฝึกการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ The Middle Way Meditation Retreat สมาธิ เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงความสุขอันแท้จริงของมวลมนุษยชาติ สมาธิเป็นของกลางที่สามารถประพฤติปฏิบัติกันได้ทุกคน โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริให้จัดตั้งโครงการ The Middle Way Meditation Retreat (ปฏิบัติธรรมพิเศษตามหนทางสายกลาง) เพื่อให้ชาวโลกได้เข้าถึงสันติสุขภายใน ซึ่งจะทำให้เขาหล่านั้นกลายเป็นคนดีที่โลกต้องการ มีความรักและความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริง

บทความอื่นๆในหมวดนี้