บวชพระ 1 แสนรูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
สักครั้งในชีวิต เพื่อพระพุทธศาสนา
26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัด "โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย"

read more
กมธ.ศาสนาฯ จัดแถลงข่าวบวชพระเข้าพรรษา 1 แสนรูป ฉลองพุทธชยันตี
8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 10.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว อาคาร 1 รัฐสภา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย และอีกกว่า 40 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าวโครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

read more
อุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555
5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญชายแท้ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอุปสมบทภาคหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการบวช ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม – 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2555

read more
31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “เปิดโครงการบวชพระภาคฤดูร้อน 1 แสนรูป”
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, วัดพระธรรมกาย, มูลนิธิธรรมกาย, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย, ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์, หน่วยงานราชการ เอกชน รวมกว่า 31 องค์กรภาคี จัดแถลงข่าว “โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา

read more
อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย วันที่ 22 มีนาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ระยะเวลาอบรมและอุปสมบทรวม 53 วัน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อุปสมบท วันที่ 8 – 10 เมษายน พ.ศ.2555 ณ วัดต่างๆทั่วประเทศ

read more
บวช เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

“ประเพณีการบวช” เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน บรรพบุรุษของไทยให้ความสำคัญในเรื่องการบวชเป็นอย่างยิ่ง ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกผู้ชายต้องปฏิบัติ ในครอบครัวชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธ เมื่อบุตรชายมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือที่เรียกว่า “อายุครบบวช” บิดามารดาก็จะจัดการบวชให้ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 พรรษา

read more
พลิกชีวิตด้วยบุญบวช
27 กันยายน พ.ศ. 2554

ประสบการณ์การบวช ถ่ายทอดโดยพระภิกษุผู้เข้าอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ผ่านทางหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2554

read more
พลิกชีวิตด้วยบุญบวช
7 กันยายน พ.ศ. 2554

ประสบการณ์จริงจากการบวชพระ ในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ่านทั่วไทย ของพระธรรมทายาทปัญญา คณาธาโร และ พระธรรมทายาทเธียรวิทย์ อานนฺทชาโต

read more
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย Update!
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ธรรมชาติของใจมนุษย์มักคิดไปในเรื่องราวต่างๆ มากมายจนแทบไม่เคยมีภาวะที่ปลอดความคิดเลย การบวชพระเป็น การเปิดโอกาสให้ตัวเองมาสู่ชีวิตที่ปลอดความคิดในระดับอินฟินิตี้ (infinity) เพราะเพศสมณะเอื้ออำนวยต่อการทำใจให้ปลอดความคิดง่ายกว่าเพศฆราวาส เนื่องจากได้ออกจากเครื่องพันธนาการ เช่น การครองเรื่อน อีกทั้งยังได้ทำกาย วาจา ให้บริสุทธิ์ด้วยศีลถึง 227 ข้อ และได้ทำใจให้บริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติธรรม

read more
โครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ปี 2554
29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ข้อมูลเบื้องต้น โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย อบรมระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ

read more
โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย
2 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบวชถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ชายไทยที่มีอายุครบบวชต่างก็เลือกที่จะถือครองผ้ากาสาวพัสตร์เพื่อที่จะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย ฝึกฝนอบรมตนเองให้เปี่ยมล้มด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ไว้ ซึ่งเมื่อบวชแล้วผู้บวชจะสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตประจำวัน อันเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นทายาทสืบทอดพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยืนยงคงอยู่ คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบชั่วกาลนาน

read more