กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555

"โครงการสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ซึ่งเรียกสรุปโดยรวมว่า “สร้างทุกสิ่ง” ล้วนเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา ซึ่งที่ผ่านๆมา โครงการต่างๆสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ด้วยแรงศรัทธาชองมหาชนที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์"

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายดำเนินงานเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยอาศัยแนวคิด “สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี”

สร้างวัดให้เป็นวัด

การสร้างวัดพระธรรมกาย อาศัยหลักปฏิรูปเทส 4 ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อสร้างวัดให้มีคุณภาพ พร้อมที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปรากฏว่า งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายสามารถดำเนินการไปได้ในระดับหนึ่ง ทำให้มีประชาชนเข้าวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการขยายพื้นที่และสร้างสถานที่ให้เพียงพอแก่การรองรับ

สร้างพระให้เป็นพระ (แท้)

ในการสร้างพระแท้นั้น วัดพระธรรมกายมีการจัดทำโครงการต่างๆเป็นจำนวนมาก เพื่อสนับสนุนให้เกิดพระแท้ในสังฆมณฑลมากขึ้น เช่น โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย, โครงการสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลี, โครงการอบรมพระสังฆาธิการ ฯลฯ ซึ่งจะมีผลต่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

สร้างคนให้เป็นคนดี

วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการอบรมศีลธรรมแก่ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย เช่น โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า, โครงการเด็กดีวีสตาร์, โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังศีลธรรมในใจของผู้คน ซึ่งจะมีผลต่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้รุ่งเรืองดังเช่นครั้งพุทธกาล

โครงการสร้างวัด สร้างพระ สร้างคน ซึ่งเรียกสรุปโดยรวมว่า “สร้างทุกสิ่ง” ล้วนเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา ซึ่งที่ผ่านๆมา โครงการต่างๆสามารถดำเนินการลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี ด้วยแรงศรัทธาชองมหาชนที่ให้การสนับสนุนทั้งในด้านกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

ขณะนี้ แม้พระพุทธศาสนาของเรามีความเป็นมาที่ยาวนานถึง 2,600 ปีแล้วก็ตาม แต่งานพระศาสนายังต้องดำเนินรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวโลก และพวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ได้ด้วยการ “สร้างทุกสิ่ง” ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความเจริญและความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นทางมาแห่งบุญกุศลอันไม่มีประมาณแก่ตัวเราเองอีกด้วย

ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา

ปีพุทธศักราช 2555 เป็นวาระครบ 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น “ศูนย์กลางพุทธศาสนาโลก” จึงมีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีอย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี การฉลองพุทธชยันตีกำหนดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา (ในปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555)

ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนาย่างเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 26 นี้ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนต่างพากันสร้างบุญกุศลและบำเพ็ญความดีนานัปการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และในช่วงออกพรรษานี้ ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่ถวายเป็นพุทธชาด้วยการทอดกฐินสามัคคี

บุญพิเศษฉลองโอกาสพิเศษ

การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล บุญจาการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น จำกัดเวลาภายใน 1 เดือนนับแต่วันออกพรรษา และยังมีข้อกำหนดอีกหลายประการ ดังนั้น การทอดกฐินจึงไม่ใช่สิ่งที่จะทำเมื่อไรก็ทำได้ และที่สำคัญการทอดกฐินในปีนี้ มีความพิเศษต่างจากปีอื่นๆ เพราะเป็นการทอดกฐินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวาระฉลองพุทธชยันตี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสุด หากพลาดปีนี้ จะต้องรออีก 100 ปีข้างหน้า การฉลองพุทธชยันตีครบรอบศตวรรษแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

กฐินธรรมชัย "สร้างทุกสิ่ง" ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี (คลิกเพื่อชมภาพขนาดใหญ่)

พุทธชยันตี วโรกาสแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่

คำว่า “พุทธชยันตี” มาจากคำว่า “พุทธะ” หมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” กับคำว่า “ชยันตี” ซึ่งมาจากคำว่า “ชย” แปลว่า “ชัยชนะ” เมื่อนำมารวมกันแล้ว หมายถึง “ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง”

นอกจากนี้ คำว่า “พุทธชยันตี” ยังนำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะของชาวพุทธอีกด้วย ดังนั้น เมื่อทอดกฐินฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเสร็จแล้ว ก็พึงอธิษฐานจิตให้อานุภาพแห่งบุญกฐินครั้งนี้ ดลบันดาลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ และสามารถเอาชนะอุปสรรคภัยพาลทั้งปวงตลอดไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน

อานิสงส์บุญทอดกฐิน

การทอดกฐินจัดเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่ง เพราะถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมากมายมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสรับรองไว้ว่า “สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังบุญ” คือ ใครอยากได้บุญใหญ่ก็ให้ทำบุญกับคณะสงฆ์ ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษุ – สามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-831-1000

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย “ การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ " (พุทธพจน์)

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้