กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง พ.ศ.2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง พ.ศ.2555

กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บุญทอดกฐิน เป็นบุญพิเศษที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้น แล้วทรงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้ถวายผ้ากฐินแด่พระภิกษุทั้งหลายที่จำพรรษากาลครบถ้วนสามเดือน และยังมีข้อกำหนดอื่นหลายประการ โดยเฉพาะข้อกำหนดให้แต่ละวัดจะรับกฐินและกรานกฐินได้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้น

การทอดกฐินเป็นกาลทาน มีกำหนดระยะเวลาภายในหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษา ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 (ปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555) โดยให้เลือกวันใดวันหนึ่งเป็นวันทอดกฐิน หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวแม้เพียงวันเดียว ถ้ามีงานบุญใดก็ไม่จัดว่าเป็นบุญทอดกฐิน

คำว่า “กฐิน” ในภาษาบาลีแปลว่า “ไม้สะดึง” หมายถึง กรอบไม้สำหรับขึงผ้า เพื่อเย็บจีวร สมัยพุทธกาลที่ยังไม่มีเครื่องจักรเย็บผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปอย่างในปัจจุบันนี้ ในสมัยก่อนเมื่อได้ผ้าบังสุกุลมาแล้ว พระภิกษุจะช่วยกันตัด, เย็บ, ย้อม โดยอาศัยไม้สะดึงช่วยในการขึงผ้า ฉะนั้น ผ้าที่ทำด้วยไม้สะดึงจึงเรียกว่า “ผ้ากฐิน” แม้ไม่ได้ใช้กรรมวิธีแบบเดิม ผ้าไตรจีวรสำเร็จรูปที่นำมาถวายในวันทอดกฐินก็ยังเรียกว่า “ผ้ากฐิน”

 

ผ้าไตรจีวร

ในการถวายผ้ากฐิน เรียกว่า “ทอด” คำว่า “ทอด” คือ การนำผ้าไปวางไว้ ดังนั้น การทอดกฐินจึงหมายถึงการนำผ้าไปวางไว้ต่อหน้าคณะสงฆ์ ซึ่งมีจำนวนอย่างน้อย 5 รูปขึ้นไป ไม่เลือกเจาะจงว่าจะถวายแด่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง จากนั้นคณะสงฆ์จึงจะมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบหมายพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นผู้รับกฐิน

อนึ่ง หลักการทำบุญที่ถูกต้องนั้น เราจะต้องเตรียมกาย, วาจา, ใจ ให้ผ่องใสอยู่เสมอ เพื่อความปลื้มปีติใจใน 3 วาระ กล่าวคือ ก่อนจะทำบุญ, ขณะที่กำลังทำบุญ และภายหลังจากที่ทำแล้ว หากทำดังนี้ เมื่อเรานึกทบทวนถึงบุญนั้นครั้งใด ก็จะมีแต่ภาพแห่งความสุขใจทุกครั้ง และที่สำคัญ เราจะได้รับบุญเต็มที่ เพื่อความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

สำหรับปีนี้เป็นปีมหามงคลที่ย่างเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 26 เป็นวาระพิเศษที่พุทธศาสนิกชนจะได้มาร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเรียนเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ณ วัดใกล้บ้าน หรือหากสะดวก ก็ขอเชิญมาร่วมพิธีทอด “กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีพระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป โดยกำหนดการพิธีทอดกฐิน ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2555

 

 

กำหนดการ "กฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่ง"

พิธีภาคเช้า

06.30 น. พิธีตักบาตร
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

พิธีภาคบ่าย

13.30 น. พิธีทอดกฐินสามัคคี / ปฏิบัติธรรม
15.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน
18.00 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย “ การสั่งสมบุญนำสุขมาให้ ” (พุทธพจน์)

บทความที่เกี่ยวข้อง: กฐินธรรมชัย พุทธศักราช 2555

บทความอื่นๆในหมวดนี้