วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556

วันธรรมะคุ้มครองโลก 22 เมษายน

English language

“โลก” ดาวเคราะห์ดวงนี้มีธรรมชาติงดงาม เป็นต้นว่ามีผืนป่านานาพันธุ์พฤกษา บ้างก็หอมรวยรินละมุนละไม บ้างก็ออกดอกงามสะพรั่ง บ้างก็ให้ผลิตผลพืชพันธุ์ธัญญาหาร ส่วนในป่าดงพงไพรก็แว่วสรรพเสียงต่างๆ ภูเขาสูงตระหง่าน ม่านเมฆหมอกพลิ้วผ่าน น้ำตกไหลสาดซ่านกระเซ็น ลำธารไหลเอื่อยๆผ่านเกาะแก่งโขดหิน สายน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำกว้างใหญ่มุ่งสู่ผืนน้ำมหาสมุทร แม้จะมีผู้คนจำนวนมากพยายามสร้างสรรค์ทำน้ำตก สายน้ำ ทะเลเทียม เลียนแบบธรรมชาติดังกล่าว ก็มิอาจทำให้มีชีวิตชีวาเหมือนธรรมชาติจริงๆได้ ชาวโลกล้วนหวนหาความสวยสดงดงามของธรรมชาติ ต่างปรารถนาให้ช่วยกันคืนความสงบสุข ความสะอาด แก่โลกใบนี้ ช่วยกันลดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน้ำ มลภาวะทางเสียง ที่ทำให้ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปมากมายในระบบนิเวศวิทยา

หลายสิบปีมานี้ได้มีการพูดกันถึงเรื่องรักษ์โลก ขจัดขยะ ช่วยกันปลูกป่า ลดใช้พลาสติก อะไรต่างๆที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนก็ร่วมมือกันให้งด ลด เลิก แล้วพยายามหาพลังงานทดแทน ได้มีการรณรงค์เพื่อให้เกิดกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ชาวโลกอยู่ร่วมกันด้วยความปลอดภัย โดยการริเริ่มของวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกา ชื่อ นายเกย์ลอร์ด เนลสัน (Gaylord Nelson) ซึ่งเริ่มต้นจากการชักชวนชาวอเมริกันร่วมมือกันเพื่อพิทักษ์คุ้มครองโลก ต่อมาทางโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United Nations Environment Program / UNEP) ได้ประกาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2513 ให้วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็น “วันคุ้มครองโลก” (Earth Day)

นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กำหนดให้เป็น “วันธรรมะคุ้มครองโลก” อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงเรียกว่า “โลกบาลธรรม” หรือ “ธรรมะอันเป็นเครื่องคุ้มครองโลก” เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข โดยหลักธรรมนี้ชื่อว่า “หิริ โอตตัปปะ”

  • หิริ คือ ความละอายต่อการทำบาปอกุศล
  • โอตตัปปะ คือ ความกลัวต่อการทำบาปอกุศล

หากมนุษย์เราละอายต่อการทำชั่ว กลัวบาป ย่อมรู้ตัวมีสติควบคุมตนให้ตั้งอยู่ในครรลองคลองธรรม ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ทั้งทางกาย วาจา และใจ ย่อมรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา หลักธรรมอันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นไปเพื่อขัดเกลาตัวของเราแต่ละคน ทุกเพศทุกวัย เมื่อจิตใจไม่วุ่นวายอยู่กับกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง จิตใจย่อมผ่องใสมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย จิตใจสงบสุขไม่เบียดเบียนหรือกระทบกระทั่งต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันย่อมมีความสุขกันถ้วนหน้า ปราศจากความหวาดระแวง ปราศจากความตึงเครียด ปราศจากความเอารัดเอาเปรียบกัน ปราศจากความเป็นปรปักษ์ต่อกัน มีแต่ความปรารถนาดีต่อกัน สังคมที่ทุกคนมี “หิริ โอตตัปปะ” สังคมนั้นย่อมน่าอยู่

สังคมน่าอยู่ เนื่องมาจากทุกคนร่วมมือสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มีหลักธรรมะเสมอกัน ความเป็นหมู่คณะที่ดีย่อมเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กันและกัน และธรรมชาติของบุคคลที่มีใจผ่องใส จิตเป็นประภัสสร ต่อเมื่อร่วมกันแบ่งปันกัน ให้อภัย ให้ความสุข ให้ความรู้ ให้ความเป็นกัลยาณมิตรแก่กัน ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นถึงธรรมชาติที่ชาวโลกต่างปรารถนาให้โลกใบนี้สะอาดงดงาม ก็ต้องช่วยเหลือกันทั้งเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่คู่โลกจนถึงลูกหลาน เพื่อลูกหลานจะได้ไม่ต้องวาดฝัน หรืออ่านจากตำนาน แม้การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้มรดกผืนป่า ผืนน้ำ ท้องฟ้าสดใสเป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามไป คือ การถ่ายทอดหลักธรรม “หิริ โอตตัปปะ” เพื่อให้ทุกคนรู้จักที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่กันและกัน บังเกิดสันติสุขอันเกิดจากใจที่มีความเป็นหนึ่งเดียว พร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กับทุกคนในโลกใบนี้

“วันคุ้มครองโลก” และ “วันธรรมะคุ้มครองโลก” ในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้มวลมนุษยชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ให้สะอาด ปลอดภัยแก่ทุกๆชีวิต ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงหลักธรรมที่เป็นธรรมะคุ้มครองโลก ให้ทุกคนต่างเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กันและกัน ใจสะอาดผ่องใส ให้ความปลอดภัย มีความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน ศกนี้ ที่วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีงานบุญใหญ่เนื่องใน "วันคุ้มครองโลก" โดยปีนี้ได้มีพิธีถวายมหาสังฆทาน 24,000 กว่าวัดทั่วประเทศไทย สนับสนุนพระสงฆ์ ครูผู้สอนศีลธรรมโลก และพุทธบุตร 323 วัด จาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ท่าน และมีพิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ อีกทั้งในวันงานบุญใหญ่นี้จะมีการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้สงบ ซึ่งการนั่งสมาธิเป็นของสากล ทุกเชื้อชาติ ศาสนา และทุกเผ่าพันธุ์ สามารถทำได้ ทำให้ใจมีพลังบริสุทธิ์ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ยืนยันว่า ทุกคนมีศูนย์กลางกายฐานที่ 7 อยู่ตรงเหนือสะดือ 2 นิ้วมือ กลางกายนี้เป็นแหล่งรวมพลังบริสุทธิ์ เมื่อเข้าถึงความสว่างภายในที่ทุกคนทำได้ ก็จะทำให้ใจผ่องใสเป็นประภัสสร กายก็จะผ่องใสไปด้วย สันติสุขก็จะแผ่ขยายออกมาสู่ผู้คนรอบข้าง นี้คือการฝึกตน เพื่อที่จะเป็นบุคคลต้นแบบแห่งความสะอาด มีระเบียบวินัย เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี และทำสิ่งแวดล้อมให้สะอาดดีงามยิ่งขึ้น ถ้าทุกคนนั่งสมาธิจนสามารถเข้าถึงประสบการณ์ภายในที่ศูนย์กลางกายได้ ทุกคนก็จะเห็นเองว่า สันติสุขภายในเกิดขึ้นง่าย และความสุขนี้จะขยายไปสู่สันติสุขภายนอก ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันที่ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งตนเอง บุคคลรอบข้าง ธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ และสิ่งแวดล้อมก็จะบริสุทธิ์สะอาดตามไปด้วย

 

ของที่ระลึกสำหรับผู้มาร่วมงานวันคุ้มครองโลก

กำหนดการวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ.2556

พิธีภาคเช้า

  • ปฏิบัติธรรม
  • พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • รับถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน 24,000 กว่าวัดทั่วประเทศ
  • พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
08:40 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09:30 น.

- พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ

10:30 น.

- พระเทพญาณมหามุนี มอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- รับถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน 24,000 กว่าวัดทั่วประเทศ

11:00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11:15 น. เสร็จพิธีภาคเช้า

 

พิธีภาคบ่าย

  • พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก
  • พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร  24,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
13:15 น.

พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก

- พระเดชพระคุณพระพรหมเวที กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 8 เจ้าอาวาส

วัดไตรมิตรวิทยาราม ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์ และพระเถรานุเถระ เข้าประจำแท่นพื้นที่นั่ง

ณ ศูนย์กลางพิธี

13:30 น.

- พระเทพญาณมหามุนี เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- พระเทพญาณมหามุนี นำนั่งสมาธิ

14:00 น.

พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 24,000 กว่าวัด ทั่วประเทศ

- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่

หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระอารามหลวง และ

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 (ธ)

เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม พระอารามหลวง เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

14:05 น.

- พระเทพญาณมหามุนี น้อมถวายเครื่องสักการะดอกไม้ ธูป-เทียนแพ แด่ท่านเจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

14:10 น.

- ผู้แทนสาธุชน จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย

- พิธีกร นำบูชาพระรัตนตรัย / นำอาราธนาศีล 5 / อาราธนาพระปริตร

14:20 น.

พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 24,000 กว่าวัด

ทั่วประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”

14:45 น.

- ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถา

- พระเทพญาณมหามุนี น้อมถวายเครื่องสักการะจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ท่านเจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

- พิธีกล่าวอัญเชิญเทวดา และกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม

- พระเทพญาณมหามุนี น้อมถวายเครื่องสักการะจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระเดชพระคุณ

พระพรหมเวที และตัวแทนคณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- เจ้าภาพผู้มีบุญ น้อมถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 24,000 กว่าวัด

ทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- พระเทพญาณมหามุนี กล่าวขอบคุณ พระเดชพระคุณพระพรหมเวที, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร

24,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ที่มาร่วมงาน

- พระเดชพระคุณพระพรหมเวที ผู้นำเจริญพระพุทธมนต์, พระเถรานุเถระ, พุทธบุตร 24,000 กว่าวัด

ทั่วประเทศ ให้พร
 

16:00 น. เสร็จพิธีภาคบ่าย

 

พิธีภาคเย็น

  • พิธีอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
16:10 น.

- อัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี จากห้องแก้วสารพัดนึก ประดิษฐานบนเทวรถ

- เทวรถอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี เคลื่อนเข้าสู่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

17:10 น. ริ้วขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำ พระมงคลเทพมุนี เวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์
18:10 น. พระภาวนาวิริยคุณ นำคณะสงฆ์ และสาธุชนผู้มีบุญ อธิษฐานจิต
18:30 น. เสร็จพิธีภาคเย็น

 

กรุณาแต่งกายด้วยชุดสีขาว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และแสดงความเคารพต่อพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร

บทความอื่นๆในหมวดนี้