วันมาฆบูชา พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันมาฆบูชา พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย

วันมาฆบูชา พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย

ภาพที่ปรากฏต่อหน้ามหาสมาคมในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 คือ โมงยามแห่งมหาปีติที่ตราตรึงในห้วงทรงจำ และน้อมนำพุทธบริษัท 4 จากทั่วโลกให้มาร่วมสั่งสมบุญบารมีต่อเนื่องทุกปี ด้วยการละชั่ว ทำแต่ความดี และทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส นี้คือ โอวาทปาติโมกข์ หลักธรรมแม่บทที่เป็นหัวใจสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่พุทธบริษัท 4 ได้มาตามระลึกถึงด้วยความเคารพเลื่อมใสในวันมาฆบูชามหาสมาคม วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

เมื่อแสงแรกแห่งมาฆปุรณมีบูชามาเยือน ดั่งย้ำเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญของโลก วันที่ชาวพุทธจากทั่วประเทศและต่างประเทศได้มาร่วมสั่งสมมหาทานบารมีรับอรุณ ในพิธีตักบาตร ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาเป็นประธานสงฆ์ และกัลยาณมิตรสุวัฒน์, กัลยาณมิตรสุจรรยา เพชราภิรัชต์ เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

 

ช่วงเวลาที่คณะพระเถระ, พระภิกษุ, สามเณร นับพันรูปแปรแถวรับบิณฑบาต สร้างความปลาบปลื้มปีติใจทุกครั้งที่ได้ทัสนานุตริยะ อากัปกิริยาสงบเสงี่ยมสง่างามของพุทธบุตรทุกรูป เป็นดังต้นแบบแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและเป็นต้นทางนำพามหาปีติสู่ทุกดวงใจ แม้แสงที่สะท้อนผ้ากาสาวพัสตร์ยังน้อมนำให้อิ่มเอิบใจ สุขใจ ใต้ร่มธรรมในพระพุทธศาสนา ทุกรอยยิ้มชวนให้ชื่นอกชื่นใจในทานบารมีที่มหาชนได้มาสั่งสมพร้อมเพรียงกันด้วยจิตใจที่ผ่องใส นับเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามในพระพุทธศาสนาที่บังเกิดขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอย่างแท้จริง

วันนี้ นับเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของการศึกษาโลก เมื่อพระเถรานุเถระ, ข้าราชการระดับสูง, ท่านผู้บริหารการศึกษา, ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน, คณะครูอาจารย์และนักเรียน, นักศึกษา ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีในพิธีมอบโล่รางวัล การสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31 และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 7

 

 

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” เป็นหนึ่งในโครงการของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ในการปลูกฝังศีลธรรมให้เยาวชนซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 31 ปี โดยในปีที่ 31 นี้มีผู้เข้าร่วมโครางการเพิ่มขึ้นอีก 300,000 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นในปีนี้ 5,633,358 คน โดยรางวัลทุกรางวัลที่จัดมอบในทุกๆปี เป็นเสมือนกำลังใจสำคัญที่มอบให้ผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้น หากสิ่งสูงค่าที่ผู้ร่วมสอบทุกคนได้รับอย่างแท้จริง คือ ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ ปลูกฝังศีลธรรม และสร้างสัมมาทิฐิให้แก่ผู้ร่วมสอบทุกคน

 

 

โครงการนี้ไม่ได้ดำเนินการแต่เฉพาะภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังดำเนินการในระดับนานาชาติอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อขยายการถ่ายทอดความรู้ศีลธรรมสู่เยาวชนนานาชาติ ผ่านโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก หรือที่เรียกในนาม “เวิร์ดเปค” (World-PEC) ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 9,234 คน

ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครองตระหนักถึงความสำคัญในการปลูกฝังศีลธรรมผ่านหัวข้อธรรมะที่ใช้ในการจัดสอบ เพื่อให้เยาวชนไม่หยุดความเก่งไว้ที่ตำราเรียนเท่านั้น แต่สามารถเป็นคนเก่งและดีให้สังคมยกย่องเชิดชูได้อย่างภาคภูมิ

 

 

ภายหลังพิธีมอบโล่รางวัล การสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31 และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมโลก (World-PEC) ครั้งที่ 7 ทุกท่านได้ร่วมเป็นสักขีพยานในช่วงเวลาแห่งความปลื้มปีติยินดี ในพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จากสมาพันธ์เพื่อการพิทักษ์โบราณสถานแห่งประเทศอัฟกานิสถาน เพื่อเป็นการขอบคุณพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ในฐานะผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการร่วมอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถาน “เมส ไอย์นัก” (Mes Aynak) พุทธสถานโบราญสำคัญของโลก อายุกว่า 2,000 ปี โดย คุณนาเดีย ทาร์ซี (Nadia Tarzi) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของสมาพันธ์ฯได้ขึ้นถวายโล่ประกาศเกียรติคุณด้วยตนเอง และเป็นที่น่าปีติยินดีที่ในโอกาสเดียวกันนี้ ทางองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา (WBSY) นำโดย พระเดชพระคุณพระมูกูนูเวลา อนุรุทธเถโร เลขาธิการใหญ่องค์การยุวพุทธสงฆ์โลก และพลเรือโท ชยนัทธ์ โพลอมบาเก ผู้บัญชาการทหารเรือแห่งประเทศศรีลังกา ในนามผู้แทนประธานาธิบดีศรีลังกาได้ขึ้นถวายรางวัลโนเบิล พีช อะวอร์ด (Noble Peace Award) แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

 

 

ช่วงเวลามหาปีติดำเนินมาถึงยามอาทิตย์อัสดง พุทธบริษัท 4 ได้มาพร้อมเพรียง ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เดินทางมาเป็นประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย และนำปฏิบัติธรรมเพื่อจุดใจภายในให้สว่างไสว ด้วยการหยุดใจนิ่งๆ ให้ใจใสสว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ก่อนจุดโคมมาฆประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย พิธีเวียนประทักษิณเริ่มขึ้น เมื่อพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จุดประทีปเทียนชัยส่งต่อให้พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) จากนั้น คณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญได้เป็นผู้แทนเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา

 

 

มาฆปุรณมีบูชา ในค่ำคืนที่ดวงจันทร์กระจ่างฟ้าท่ามกลางมหาสมาคมแห่งผู้มีบุญ รายล้อมด้วยดวงประทีปดารดาษนับแสนดวง เป็นภาพที่ยังความปลื้มปีติเต็มตื้นในดวงใจเกินจะหาถ้อยคำใดมาพรรณนาได้ แม้ในครั้งพุทธกาลที่บังเกิดเหตุอัศจรรย์จะผ่านมาแล้วกว่า 2,500 ปี แต่วันนี้กลับเป็นอีกหนึ่งวันที่พลังของพุทธบริษัท 4 จากทั่วประเทศ จากต่างประเทศ และมหาชนต่างเชื้อชาติต่างภาษา ได้มารวมใจด้วยความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรัย พร้อมจุดใจภายในให้สว่างไสวด้วยหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนา นับจากนี้ต่อไป ชีวิตของผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ย่อมพบแต่ความรุ่งโรจน์รุ่งเรือง ดังมาฆประทีปที่ร่วมกันจุดในค่ำคืนอัศจรรย์ ค่ำคืนที่มีความสำคัญต่อโลกและจักรวาล

 

 

  • ชมประมวลภาพวันมาฆบูชา พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย ได้ที่ flickr.com

 

รับชมวิดีโอ ทบทวนบุญวันมาฆบูชา พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้