กำหนดการวันมาฆบูชา พ.ศ.2556 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

กำหนดการวันมาฆบูชา พ.ศ.2556

องค์กรพุทธศรีลังกาถวาย Noble Peace Award “พระเทพญาณมหามุนี”

ใน วันมาฆบูชา 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556

English language

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยครั้งพุทธกาล องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งถือเป็นหลักคำสอนที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระสงฆ์ยึดเป็นหลักปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

  1. พระสงฆ์ 1,250 รูปที่พระพุทธองค์ได้ส่งไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามแว่นแคว้นต่างๆ มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร โดยมิได้นัดหมาย
  2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น  เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า
  3. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
  4. วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

จากเหตุการณ์อัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" คือ เป็นวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 นั่นเอง นับเป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธได้ทำกิจกรรมบุญร่วมกัน เพื่อน้อมรำลึกถึงคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา กลั่นกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ในปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดให้มีพิธีตักบาตร ปฏิบัติธรรม และจุดโคมมาฆะประทีป จำนวน 100,000 ดวง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนา ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น.

งานบุญพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ เวลา 06.00 น. พิธีตักบาตรพระกว่า 2,000 รูป ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ จากนั้นเวลา 09.00 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำปฏิบัติธรรม ต่อมาเวลา 11.00 น ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ส่วนภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็น พิธีมอบโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโล่เกียรติยศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 31 ซึ่งปีนี้มีนักเรียน นักศึกษา จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการกว่า 5,600,000 คน เวลา 15.00 น. พิธีถวายโล่รางวัล Noble Peace Award แด่พระเทพญาณมหามุนี โดยองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ศรีลังกา (WBSY) และโล่องค์กรผู้พิทักษ์โบราณสถาน Mes Aynak โดยสมาคมปกป้องโบราณสถานแห่งประเทศอัฟกานิสถาน (Association for the Protection of Afghan Archaeology)

จากนั้น ช่วงค่ำ เวลา 18.00 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) นำประกอบพิธีจุดโคมมาฆะประทีป จำนวน 100,000 ดวง ถวายเป็นพุทธบูชา เสร็จพิธีภาคค่ำใน เวลา 20.00 น. โดยคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนหลายคนแสนจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงาน

สำหรับโล่รางวัล Noble Peace Award จากองค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก ศรีลังกา (WBSY) จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้เป็นเกียรติแด่ผู้ที่อุทิศตนทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก จำนวน 39 ท่าน ในวาระฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรม ส่วนโล่องค์กรผู้พิทักษ์โบราณสถาน Mes Aynak โดยสมาคมปกป้องโบราณสถานแห่งประเทศอัฟกานิสถาน (Association for the Protection of Afghan Archaeology) เกิดจากการที่พระเทพญาณมหามุนีเป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการร่วมอนุรักษ์ และปกป้องพุทธสถาน เมส ไอย์นัค (Mes Aynak) ด้วยความอนุเคราะห์จากวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ทำให้เกิดความตื่นตัวของพุทธศาสนิกชน จนสามารถรวบรวมรายชื่อเสนอองค์การยูเนสโก้ จนเกินเป้าหมาย 50,000 รายชื่อในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ จนทำให้พุทธสถาน เมส ไอย์นัค (Mes Aynak) ไม่ถูกทำลายโดยมีการชะลอการทำเหมืองแร่ทองแดงออกไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี

กำหนดการวันมาฆบูชา

พิธีภาคเช้า

ตักบาตร บริเวณลานธรรม ฝั่งทิศใต้ มหาธรรมกายเจดีย์

06.00 น. พระภิกษุ – สามเณร พร้อมที่บริเวณศูนย์กลางพิธี
06.40 น.

เริ่มพิธีตักบาตร

- พิธีกร นำอาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ ให้ศีล

- ประธานพิธีตักบาตร นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

- พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต

08.30 น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย

ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายดวงประทีป / พิธีภัตตาหารเป็นสังฆทาน ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

08.30 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
09.30 น.

- พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- พระเทพญาณมหามุนี นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ

11.00 น.

- ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายดวงประทีป

- ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

11.15 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคบ่าย

พิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31 / พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก (World-PEC) ครั้งที่ 7 หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล

13.00 น. พิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน และโล่เกียรติยศทางก้าวหน้า และโล่วัชรเกียรติยศ
13.30 น.

- พระภาวนาวิริยคุณ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- พระภาวนาวิริยคุณ จุดเทียน-ธูป / นำบูชาพระรัตนตรัย

13.35 น.

ตัวแทนคณะจัดงานกล่าวรายงานที่มาของพิธีมอบโล่พระราชทานฯ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 31

และพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ World-PEC ต่างประเทศ ครั้งที่ 7

13.45 น. พิธีมอบโล่พระราชทานฯ, โล่รางวัลทางก้าวหน้าครั้งที่ 31
14.05 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ World-PEC ต่างประเทศ
14.35 น. พระภาวนาวิริยคุณ กล่าวให้โอวาท
14.50 น. เสร็จพิธี

 

พิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ พระเทพญาณมหามุนี โดย คุณนาเดีย ทาร์ซี และรางวัล Noble Peace Award จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา ณ ห้องแก้วสารพัดนึก

15.00 น.

- พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

- เริ่มพิธีถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ โดย คุณนาเดีย ทาร์ซี และรางวัล Noble Peace Award

จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา แด่ พระเทพญาณมหามุนี

15.20 น. 15.20 น. เสร็จพิธี

 

ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย / รับถวายปัจจัยบูชาธรรม

15.20 น. พระเทพญาณมหามุนี นำนั่งสมาธิ
16.00 น. พระเทพญาณมหามุนี รับถวายปัจจัยบูชาธรรม / กล่าวให้โอวาท / นำบูชาพระรัตนตรัย
16.30 น. เสร็จพิธี

พิธีภาคค่ำ

พิธีเวียนประทักษิณ / จุดมาฆประทีป  ณ  มหาธรรมกายเจดีย์

18.45 น.

- พระเทพญาณมหามุนี กล่าวเชิญผู้สาธุชน จุดเทียน – ธูป บูชาพระรัตนตรัย

- พระเทพญาณมหามุนี นำกล่าวคำบูชามาฆฤกษ์

19.00 น.

- พระเทพญาณมหามุนี จุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้พระภาวนาวิริยคุณ

- ผู้แทนอุบาสก พร้อมขบวนเกียรติยศ จุดต่อโคมกับพระภาวนาวิริยคุณ เพื่อต่อไฟให้กับตัวแทนเวียนเทียน

- พระภาวนาวิริยคุณ ถือประทีปเทียนชัย นำคณะสงฆ์ จำนวน 800 รูป เวียนประทักษิณวงแหวนรอบใน  1 รอบ

- คณะสงฆ์จำนวน 60 รูป นำสาธุชนผู้มีบุญ เวียนประทักษิณวงแหวนรอบนอก 1 รอบ

19.30 น

- พระเทพญาณมหามุนี นำกล่าวอธิษฐานโคมมาฆประทีป

- พระเทพญาณมหามุนี กล่าวเชิญ ผู้แทนเจ้าภาพผู้มีบุญ จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด

- เจ้าภาพผู้มีบุญ จุดประทีปโคมเอกพิเศษสุด และโคมเอกพิเศษ พร้อมกันทั่วบริเวณลานมหาธรรมกายเจดีย์

19.45 น. พระเทพญาณมหามุนี นำกล่าวอธิษฐานจิต / นำแผ่เมตตา / นำบูชาพระรัตนตรัย / ให้พร
20.00 น. เสร็จพิธี

 

กรุณาแต่งกายด้วยชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ

บทความอื่นๆในหมวดนี้