วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 6 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 6
โครงการเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม ที่เรียกว่า “ดาวแห่งความดี” หรือ “V-Star” (The Virtuous Star) เพื่อให้มีนิสัยดีๆพื้นฐาน 3 อย่าง คือ วินัย, เคารพ, อดทน โดยร่วมมือกับสถาบันหลักของสังคมไทย ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้จัดติดต่อกันมาทุกปี ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี และในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 6 แล้ว โดยจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2555

หลักการและเหตุผล

การปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เยาวชนไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือผสานสัมพันธ์จากทุกภาคส่วนจึงจะประสบความสำเร็จ ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนศีลธรรมและคุณธรรมให้แก่เยาวชนในสังคมไทย ขยายสู่สังคมโลก ด้วยการจัดทำโครงการ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” ขึ้น เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล และสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการ “ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” มุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม หรือ ดาวแห่งความดี (The Virtuous Star หรือ V-Star) ผ่านบทฝึกในกิจวัตรประจำวันอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และการเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย โดยความร่วมมือของสถาบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ

 1. ในเชิงปริมาณ มีสถานศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
 2. ในเชิงคุณภาพ พบว่า โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมด้านศีลธรรมของนักเรียน

วัตถุประสงค์

 1. สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน และเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง และพัฒนาสู่การเป็นกลุ่ม/เครือข่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านศีลธรรมให้แก่เครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ในทุกระดับของสังคม ทั่วประเทศ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจหน่วยงานทางการศึกษา และสถาน ศึกษาทั่วประเทศ ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม ร่วมกันฟื้นฟูศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม
 4. ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ให้สมกับที่นานาประเทศเลือกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก
 5. ยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก ตลอดจนพลโลก ให้สูงขึ้น
 6. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา แด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป้าหมาย

ปริมาณ

 • โรงเรียน/สถาบันการศึกษา มีผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม อย่างน้อย 45 คน
 • เกิดกลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม

คุณภาพ

 • เยาวชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานศีลธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 • กลุ่มผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม มีผลงานด้านศีลธรรมร่วมกับชุมชน อย่างน้อย 2 กิจกรรมและ เกิดวัดคู่พัฒนาศีลธรรมกับโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละ 1 วัด

ผู้รับผิดชอบโครงการ

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 2. หน่วยงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
 3. โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
 4. ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม พ.ศ.2554 - เมษายน พ.ศ.2555

รูปแบบโครงการ

การดำเนินโครงการ มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานด้านศีลธรรมและคุณธรรมให้ผสมกลมกลืนกับภารกิจของโรงเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ผ่านกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม (Activity Based Learning) โดยใช้มิติด้านจิตใจ ผสมผสานกับแนวคิดการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสื่อนวัตกรรมที่น่าสนใจ เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน พร้อมทั้งจะมีการประเมินมาตรฐานศีลธรรม ทั้งด้านความรู้ (ปริยัติ) และความประพฤติ (ปฏิบัติ) ของผู้นำเยาวชนต้นแบบทุกคน

วิธีการดำเนินการ

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา โรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ
 2. โรงเรียน/สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ปฐมนิเทศ รับชุดสื่อการเรียนรู้ คู่มือ และสมุดบันทึกความดีผู้นำเยาวชนต้นแบบ
 3. สมัคร/คัดเลือก ฝึกอบรม อยู่เข้าร่วมโครงการ ให้ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดปีการศึกษา
 4. ร่วมสัมมนา อบรม ปฏิบัติธรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจน ตลอดจนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. ประเมินมาตรฐานศีลธรรม ทั้งในระดับบุคคล โรงเรียน จังหวัด ภูมิภาค ประเทศ และระดับโลก

หลักสูตรการอบรม

กิจวัตรประจำวัน จากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถสรุปย่อเป็นคุณธรรมสำคัญของโครงการ 3 ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน โดยฝึกแบบง่ายๆ ในกิจวัตรประจำวันของผู้นำเยาวชนต้นแบบ และปฏิบัติต่อเนื่องจนเป็นนิสัย เป็นผู้มีศีลธรรมและคุณธรรมประจำใจในที่สุด ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจาก 3 สถาบันหลัก คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยผู้ปกครอง ครู และพระภิกษุ มีหน้าที่ช่วยดูแล เป็นกำลังใจ ด้วยการลงนาม แสดงความชื่นชมในสมุดบันทึกความดีของผู้นำเยาวชนต้นแบบ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม กิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity Based Learning) โดยคณะกรรมการฯได้คัดเลือกกิจกรรมในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม หรือประเพณีท้องถิ่น ที่มีความโดดเด่นมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี ฝึกการคิดอย่างถูกต้อง การทำงานเป็นทีมและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551

 • กิจกรรมพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง
 • กิจกรรมประกวดภาษา Change the World

การเรียนรู้เรื่องพระรัตนตรัย เพื่อเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ ผ่านสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ โดย

 • พระพุทธ เรียนรู้พุทธประวัติ
 • พระธรรม เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ 10 และหลักธรรมที่มีประโยชน์ต่างๆ
 • พระสงฆ์ เรียนรู้ระเบียบปฏิบัติต่อพระสงฆ์ การวางตัว และมารยาทชาวพุทธ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. เกิดเครือข่ายและผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม ที่มีคุณธรรมพื้นฐานและเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง
 2. เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน ในทุกระดับของสังคม เกิดความเข้มแข็งทางศีลธรรม
 3. หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านศีลธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
 4. วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่สังคมไทย ตลอดจนมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทย เยาวชนโลก และพลโลก ถูกยกระดับให้สูงขึ้น

กำหนดการวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 6

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2555

 • 06.00 น. – 11.00 น. ลงทะเบียน ณ มหารัตนวิหารคด และสภาธรรมกายสากล สำหรับเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น ที่ได้รับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ จะได้รับแถบข้อมือต้นสมบัติจักรพรรดิ (แถบข้อมือและบัตรรับทุน จะนำไปใช้ในขั้นตอนการรับทุน)
 • 07.00 น. – 10.30 น. ชมนิทรรศการ “รวมพลคนเปลี่ยนโลก”, ภาพยนตร์จาก DMC the Movie Theater และเข้าร่วมกิจกรรมใน Activity Base Learning กว่า 3,000 ฐาน รวมทั้งกิจกรรมฝึกภาษาอีกมากมาย
 • 10.45 น. – 11.30 น. ฝึกร้องเพลง Change the World
 • 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 11.30 น. – 12.00 น. รายการพิเศษ V-Star Change the World เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก
 • 12.15 น. ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น 60,000 คน เข้าประจำพื้นที่นั่งของนักเรียนรับทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ ณ สภาธรรมกายสากลและมหารัตนวิหารคด
 • 12.30 น. ซักซ้อมขั้นตอนการรับทุนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น (สำหรับคุณครู ให้เข้ารับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระภาวนาวิริยคุณ และรับมอบของที่ระลึก โดยให้คุณครูภาคเหนือและภาคตะวันออก มาลงทะเบียน ณ ห้องเทิดพระคุณครู 1 บริเวณห้องแก้วสารพัดนึก ณ สภาธรรมกายสากล, คุณครูที่อยู่บริเวณมหารัตนวิหารคด ให้มาลงทะเบียน ณ ห้องเทิดพระคุณครู 2 และ 3 ซึ่งอยู่บนชั้น 2 ฝั่งทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของมหารัตนวิหารคด
 • 12.45 น. ฝึกร้องเพลง Change the World และสวดสรรญเสริญพระคุณครู
 • 13.30 น. ปฐมนิเทศการทดสอบความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา และการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 • 14.30 น. – 15.10 น. ทดสอบความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา และการเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก (ทั้งปรนัยและอัตนัย)
 • 15.30 น. เด็กดีวีสตาร์ คุณครู และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าพื้นที่ลานธรรม
 • 16.40 น. ร่วมร้องเพลง Change the World
 • 17.00 น. พิธีกรรมภาคเย็น ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
 • 18.00 น. เสร็จพิธี

 

รับชมวิดีโอ กำหนดการและสิ่งที่ควรรู้ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์

"รวมพลคนเปลี่ยนโลก" (28 มกราคม พ.ศ.2555)

บทความอื่นๆในหมวดนี้