โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน หมายถึง อุบาสิกาผู้มีศีล ๘ เป็นอาภรณ์ประดับกาย วาจา ใจ และปฏิบัติตามทางสายกลางคือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมงดงามและบริสุทธิ์ ประดุจดอกไม้แก้วแรกแย้ม กายภายนอกก็ผุดผ่องใสด้วยอานุภาพแห่งศีล กายธรรมภายในที่เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะ ก็สุกใสสว่าง ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิและปัญญา เช่นนี้จึงได้ชื่อว่า เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง ยิ่งบังเกิดขึ้นมากเพียงใด ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาก็ยิ่งมั่นคงถาวรเพียงนั้น ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัด โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๓ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนา ให้สตรีชาวพุทธนับแสนคน กลายเป็นอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนผู้มีความมั่นคงในพระรัตนตรัย อันหมายถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และการพัฒนาศีลธรรมของโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป

จุดมุ่งหมาย

 • เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาวพุทธ ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง
 • เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งดังเช่นพุทธกาล
 • เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

ระยะเวลาอบรม

อบรมระยะเวลา ๑๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ

กำหนดการอบรม

๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ วันปิดรับสมัคร
๑๖ เมษายน ๒๕๕๓ เข้าอบรม ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
๑๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ สมาทานรักษาศีล ๘เจริญสมาธิภาวนา อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ
๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ประกอบพิธีรับผ้าสไบแก้วร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดพระธรรมกาย
๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ อมรม (ต่อ) ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ วันสุดท้ายของการอบรมอุบาสิกาแก้ว

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. หญิงแท้อายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี
 2. นับถือพระพุทธศาสนา
 3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
 4. สามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม
 5. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่น

การรับสมัคร

 1. สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center ที่โทร 02-831-1234 หรือ 087-707-7771 ถึง 3
 2. สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ที่ www.dmycenter.com
 3. สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
 4. สมัครผ่านผู้ประสานงานโครงการในอำเภอของท่าน

คณะที่ปรึกษาโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ประธานที่ปรึกษา สมเด็จพระมหารัชมงคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

พระวิสุทธาธิบดี วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร
พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา
พระพรหมโมลี วัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พระพรหมสุธี วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระพรหมจริยาจารย์ วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง
พระธรรมวโรดม วัดทินกรนิมิต
พระธรรมกิตติวงศ์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พระธรรมราชานุวัตร วัดพระแก้ว (จ.เชียงราย)
พระธรรมเจดีย์ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระธรรมปัญญาภรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
พระธรรมคุณาภรณ์ วัดสามพระยาวรวิหาร
พระธรรมปริยัติเวที วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พระธรรมปิฎก วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระธรรมโกศาจารย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พระเทพปริยัติสุธี วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร
พระเทพปริยัติเมธี วัดชลประทานรังสฤษฎ์
พระเทพวีราภรณ์ วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา
พระเทพสุธี วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฎร์ธานี
พระราชปริยัตยาภรณ์ วัดเขียนเขต (เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี)
เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

คณะกรรมการจัดงาน

ผู้อุปถัมภ์โครงการ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย
 • คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
 • คณะกรรมมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
 • ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถ้มภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ
 • คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา สภาผู้แทนราษฎร
 • คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา
 • จังหวัดปทุมธานี
 • องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 • องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
 • กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • กรมกิจการพลเรือนทหารบก
 • กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
 • กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
 • กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
 • สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย
 • กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แห่งประเทศไทย
 • ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 • สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
 • V-PEACE องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก
 • สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และเครือข่าย
 • สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้