วันรวมพลังดาวแห่งความดี ครั้งที่ 4 2552 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันรวมพลังดาวแห่งความดี ครั้งที่ 4 2552

วันรวมพลังดาวแห่งความดี ครั้งที่ 4 (โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก)

12 ธันวาคม พ.ศ.2552

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่เยาวชน ด้วยการพัฒนานิสัยผ่านกิจวัตร กิจกรรม ประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดนิสัยที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนและถาวร โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลารวม 2 ปีเศษ ซึ่งทางคณะกรรมการดำเนินโครงการได้จัดมอบทุนและสื่อการเรียนรู้รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ และให้มีการประเมินผลการดำเนินงานโดยการประเมินมาตรฐานศีลธรรมเยาวชนพร้อมกันทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คือภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ที่ผ่านมา ได้มีการประเมินฯ ไปแล้ว ทั้งหมด 3 ครั้ง ด้วยกัน และในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม นี้ จะเป็นครั้งที่ 2 ของปีการศึกษา 2552 และนับเป็นครั้งที่ 4 ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการนี้มาทั้งหมด

จากการประเมินทุกครั้งที่ผ่านมา มีโรงเรียนต่างๆ ได้พานักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 500,000คน จาก 5000 โรงเรียน ซึ่งโอกาสนี้ ทางชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ดำเนินการได้ประสานงานใช้สถานที่ที่สภาธรรมกายสากล มหารัตนวิหารคด และบริเวณลานธรรมรอบมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นสถานที่จัดกิจกรรมประเมินฯ ดังกล่าว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ในการประเมินฯครั้งที่ 4 นี้ก็เช่นกัน และจะมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งโรงเรียนที่นับถือพระพุทธศาสนา และจากโรงเรียนในความเชื่ออื่นๆ ต่างก็พานักเรียนมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พอสรุปได้ดังนี้

 

 

กำหนดการ

ภาคเช้า กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พระพุทธศาสนาสู่การเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 

: ชมนิทรรศการพุทธประวัติ ทศชาติชาดก เปรต สุรามหาโทษ และมหานรกขุม 5

: ชมขบวนเทวรถ เทพบุตร เทพธิดา

: กิจกรรม เพื่อความเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

: รับประทานอาหารกลางวัน

: รายการพิเศษ “เวทีเสวนา V – Star Variety”

ภาคบ่าย การสร้างผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 

: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวต้อนรับคณะเด็กดี V-Star

: ทดสอบความรู้พื้นฐานทางพระพุทธศาสนา

ภาคเย็น พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและมอบโล่วัชรเกียรติคุณ
 

: ประธานในพิธีกล่าวโอวาท แก่เด็กดี V-Star คณะครูและผู้ปกครอง

: ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา

: พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามากะ :

พิธีปฏิญาณตน เด็กดี V-Star

: พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณ

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้