วันวิสาขบูชา 2552 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันวิสาขบูชา 2552

ขอเชิญมานั่งสมาธิในวันวิสาขบูชา วันรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และฉลองการปิดมหาธรรมกายเจดีย์

8 พฤษภาคม พ.ศ.2552 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันวิสาขบูชา เป็นหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาเพราะ เป็นวันที่ชาวพุทธได้มาร่วม รำลึกและเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญสามประการที่เกี่ยวเนื่องด้วยองค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระองค์ ในคืนวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกทางจันทรคติ เจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติเพื่อการตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการสั่งสอนอบรมมวลมนุษยชาติให้เข้าถึงสันติสุขภายในอัน เป็นสากล ในวันเดียวกันอีกสามสิบห้าปีต่อมา เจ้าชายสิทธัตถะทรงตรัสรู้ความรู้อันลึกซึ้งด้วยการบรรลุธรรม ในยามแรกของค่ำคืน ทรงประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์และทรงทำสมาธิจนพระองค์รู้สึกสงบและผ่องใสไม่ เศร้าหมอง บังเกิดญาณทัศนะทำให้ทรงมองเห็นวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดของสังสารวัฏซึ่งคือ การเกิด การแก่ การเจ็บและการตาย นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงทราบถึงวิธีขจัด เมล็ดพันธุ์ของการเวียนว่ายตายเกิดและกิเลสต้นเหตุของความเสื่อมทั้งหลาย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แสงสว่างแห่งพระปัญญาธิคุณของพระองค์ได้แผ่รัศมีไปสู่มนุษย์ทุกผู้คน

 

 

สี่สิบห้าปีต่อมา ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงวันเดียวกัน องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จ ปรินิพพาน แม้พระองค์จะเสด็จจากไปแต่พระองค์ได้พระราชทานมรดกธรรมล้ำค่าคือพระ ธรรมคำสอนไว้อยู่คู่โลกสืบไป กาลเวลาได้ดำเนินล่วงเลยไปมากกว่าสองพันห้าร้อยปีหลังจากที่ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแต่ชาวโลกยังโชคดีที่พระธรรมคำสั่ง สอนของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ทุกๆปี ในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงในเดือนหกทางจันทรคติ ชาวพุทธทั่วโลกต่างพร้อมใจกันรำลึกถึงและเฉลิมพระเกียรติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยการบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิ

 

 

วันวิสาขบูชาปีนี้ จะเป็นโอกาสพิเศษอันดีที่นอกเหนือไปจากการรำลึกถึงและเฉลิมพระเกียรติองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังจะได้มีการเฉลิมฉลองการปิดมหาธรรมกายเจดีย์ โดยจะมีการประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวกว่าสามแสนองค์ภายในมหาธรรมกายเจดีย์ หลังจากที่ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นกว่าสิบห้าปี มหาธรรมกายเจดีย์จะเป็นศูนย์กลางสันติภาพของโลก สถานที่แห่งนี้จะรองรับผู้มีบุญจากทั่วโลกกว่าหนึ่งล้านคน วันที่มหาธรรมกายเจดีย์เต็มไปด้วยผู้มีบุญกว่ากว่าหนึ่งล้านคนและได้สร้าง บุญบารมีร่วมกัน ณ จุดนี้ โลกจะสว่างไสวไปด้วยความปลาบปลื้มปีติและผ่องใส

ขอเชิญมาร่วมพิธีงานวันวิสาขบูชากับเราที่วัดพระธรรมกาย เพื่อประโยชน์สุขของตัวคุณเอง ทำใจให้ผ่องใสสดชื่นและมาเติมบุญเติมบารมีในงานบุญบันเทิงครั้งนี้ เชิญมาเฉลิมฉลองและนั่งสมาธิร่วมกัน

 

 

กำหนดการ

พิธีภาคเช้า มหารัตนวิหารคดทิศใต้ ฝั่งตะวันออก
06.30 น. พิธีตักบาตร
08.00 น. เสร็จพิธี
พิธีภาคสาย สภาธรรมกายสากล
09.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์นำนั่งสมาธิภาวนา
11.00 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีภาคบ่าย พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต 10 รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
13.30 น. พิธีถวายผ้าไตร และบาตร แด่สามเณร ณ อาคารจาตุมหาราชิกา
14.00 น. พิธีอุปสมบท
16.00 น. เสร็จพิธีอุปสมบท
พิธีภาคเย็น พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
17.30 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์นำนั่งสมาธิภาวนา
18.25 น. พิธีเวียนประทักษิณ รอบ 'มหารัตนวิหารคด'
19.30 น. เสร็จพิธี

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้