วันวิสาขบูชา พ.ศ.2551 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วันวิสาขบูชา พ.ศ.2551

วันวิสาขบูชา วันแห่งความสุขสากล

กับ การรวมตัวกันทำความดีของนักเรียนมัธยมกว่า 2 แสนคน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

 

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือนหก หรือวันเพ็ญวิสาขมาส เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งมีเหตุการณ์อัศจรรย์อันเกี่ยวเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3 ประการ อุบัติขึ้นภายในวันเดียวกัน นั่นคือเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะโคตมได้ทรงประสูติขึ้นเพื่อสั่งสอนมวลมนุษยชาติให้ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงภายใน และในอีก 35 ปีต่อมา วันเพ็ญเดียวกันนั้น ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระองค์ได้ทรงทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ บริสุทธิ์ จนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระองค์ทรงค้นพบว่า สัตว์โลก ล้วนต้องเวียนเกิดเวียนตายในวัฏสงสารทั้งสิ้นไม่เว้นแม้แต่เพียงชีวิตเดียว อีกทั้งยังทรงค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์หยุดวงจรแห่งการเกิด

 

 

นับแต่นั้นเป็นต้นมาพระองค์ก็ทรงเผยแผ่คำสอนเพื่อยังปัญญาให้เกิดแก่มวลหมู่ มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ให้มนุษย์ได้รู้หน้าที่ที่แท้จริงของตนเอง จนกระทั่งทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานในอีก 45 ปีให้หลังในคืนเพ็ญเดียวกัน การจากไปของพระองค์ยังทรงไว้ซึ่งคำสอนอันล้ำค่า อันจะชี้นำทางแก่มวลมนุษย์ในการดับทุกข์และหนทางสู่พระนิพพาน กาลล่วงมากว่า 2,500 ปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากไปแล้ว แต่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังทรงอยู่เพื่อหล่อเลี้ยงปัญญาของมนุษย์ให้เติบ ใหญ่ ในวันเพ็ญวิสาขะ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวพุทธทั่วโลกต่างแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ปฏิบัติบูชาด้วยการนั่งสมาธิอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของโลก อย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะมีการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 200,000 คนจากทุกทิศทั่วประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม V-Star (Virtuous Star) ดาวแห่งความดี หรือเยาวชนผู้ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเราจะได้ยึดเอาวันสำคัญวิสาขบูชานี้ อันเป็นวันต้นแบบแห่งการทำความดีของพระพุทธเจ้า

 

 

โดยเราจะได้ใช้มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อีกครั้งหนึ่ง ในการรวมตัวกันของเหล่า V-Star เพื่อเข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งยาวถึง 4 กิโลเมตร รอบมหารัตนวิหารคด เพราะเราเชื่อว่า ธรรมะแม้เพียงเล็กน้อย ก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งการทำความดีที่ยิ่งใหญ่ ความรู้ที่ได้จากธรรมะ จะสอนให้เยาวชนเป็นทั้งคนเก่งและดีจากที่บ้าน สู่โรงเรียน ขยายกว้างออกไปทั้งประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม ยังสันติสุขภายในขยายสู่ภายนอก และด้วยมือเล็กๆ เหล่านี้นี่เองที่จะทำให้เกิดสันติภาพโลกขึ้นได้อย่างแท้จริง

กิจกรรมของเหล่า V-Stars

 

 

ในช่วงบ่าย ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานอุปสมบทอุทิศชีวิต 10 รูป ณ บริเวณ โบสถ์วัดพระธรรมกาย โดยสามเณรที่จะเข้ารับการอุปสมบทในครั้งนี้เป็นผู้ที่สละแล้วซึ่งความสบายใน ทางโลก มาแสวงหาพระธรรมคำสอนและอุทิศตนเพื่องานพระพุทธศาสนา ในช่วงเย็น มาร่วมยินดีกับเหล่า V-Star ผู้ชนะการประกวดดวงดาวแห่งความดีในเวทีฟื้นฟูศีลธรรมโลก จากนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 200,000 คน ซึ่งมารวมตัวกัน ณ มหารัตนวิหารคด และในช่วงค่ำ เราจะได้ร่วมดื่มด่ำไปกับบรรยากาศแห่งการตรึกระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าในคืนวันเพ็ญวิสาขะ ที่ล่วงผ่านมาอีกปีหนึ่ง

 

กิจกรรมภาคเช้า มหารัตนวิหารคด
07.00 น. ลงทะเบียน V-Star
08.00 น. ชมนิทรรศการ "พุทธประวัติ" ร่วมกิจกรรม V-Star in Miracle Merit Land
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมภาคบ่าย มหารัตนวิหารคด (V-Star)
12.00 น. “สัมภาษณ์พิเศษครูผู้ประสานงานและนักเรียน V-Star ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก”
13.00 น. ปฐมนิเทศคณะครูผู้ประสานงานและนักเรียน โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
14.05 น. การประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธ และการทดสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมภาคบ่าย พระอุโบสถ วัดพระธรรมกาย (อุปสมบทหมู่)
13.15 น. พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต 10 รูป
กิจกรรมภาคเย็น พื้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์
16.30 น. พิธีมอบโล่วัชรเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร ให้แก่ โรงเรียนแกนนำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่นระดับภาค 40 โรงเรียน
17.50 น. ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน
18.15 น. เสร็จพิธี

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้