พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ชาติภูมิ

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ หรือหลวงปู่สด จันทสโร เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในครอบครัวของพ่อค้าข้าว เมื่อเยาว์วัยเป็นผู้ฝักใฝ่และมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา เมื่ออายุได้ ๒๑ ปีได้บวชและตั้งใจศึกษาพระธรรมวินัย และพระบาลีจากพระไตรปิฎก อย่างจริงจัง ท่านเป็นผู้มีวิริยอุตสาหะในการศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ

การบรรลุธรรม

ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ท่านได้ไปบำเพ็ญภาวนาที่วัดโบสถ์ (บน) อำเภอบางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี และเพื่อสอนพระบาลีให้แก่ภิกษุสามเณรที่วัดนั้น จากคำกล่าวของพระครูไพโรจน์ธรรมคุณ ศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่ง ผู้จดจำคำของหลวงปู่เมื่อตั้งใจสละชีวิตเพื่อค้นหาธรรมะไว้ดังนี้ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าองค์พระปฏิมากรในวัดโบสถ์ว่า "ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้า ทรงประทานธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้อย่างน้อยที่สุดแลง่ายที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้า ถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้ว จักเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลย ถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้ว ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอรับเป็นทนายศาสนา ในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิต" ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ได้ค้นพบวิธีการเข้าถึงธรรมกายซึ่งสูญหายไปหลังพุทธปรินิพพานได้ ๕๐๐ ปี หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมกายที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่า เราเกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์ ?

การเผยแผ่

หลังออกพรรษาในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ท่านไปพักที่วัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเพื่อไปสอนธรรมะครั้งแรก มีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายจำนวน ๓ รูป คือ พระภิกษุสังวาลย์ พระภิกษุแบน พระภิกษุอ่วม กับฆราวาสอีก ๔ คน เป็นพยานการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ต่อมาท่านส่งพระภิกษุสังวาลย์ไปสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายที่วัดบางปลา ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายให้แก่พระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและสาธุชนที่มาวัดทั้งภายในและต่างประเทศ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๕๐๒ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษาถึง ๕๐๐ รูป นับเป็นวัดที่มีการเรียนพระปริยัติและสอนปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้น จากการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชา ศิษยานุศิษย์จำนวนมากได้เข้าถึงพระธรรมกายและยืนยันว่า พระธรรมกายมีจริงและดีจริง ชาวต่างประเทศได้เดินทางมาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ และเมื่อได้รับผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจ จึงเดินทางกลับไปเผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ณ ถิ่นกำเนิดของตน

การสืบทอด

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านตระหนักถึงคุณค่าของการปฏิบัติ เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายว่าจะเป็นประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ชาวโลก ท่านจึงมีบัญชาให้ศิษย์ของท่านทุกรูปทุกคนเผยแผ่การปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมกายให้แก่ชาวโลก แม้ท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตาม คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ศิษย์เอกท่านหนึ่งของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ เคารพและเชื่อฟังคำของพระอาจารย์ที่สั่งให้ท่านสอนสมาธิต่อไปที่บ้านธรรมประสิทธิ์ ซึ่งตั้งอยู่ในวัดปากน้ำ เพื่อรอผู้ที่จะมาสืบทอดการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายในภายหลัง ตามคำบอกเล่าของท่าน ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และหลวงพ่อธัมมชโย (พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี ในปัจจุบัน) ได้สร้างวัดเพื่อสอนการปฏิบัติธรรมขึ้นแห่งหนึ่ง โดยมีหลวงพ่อธัมมชโยเป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้สานต่อมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ด้วยการสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายสืบไป วันมาฆบูชาปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย และคุณยายอาจารย์ ได้เชิญชวนศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำมาร่วมแสดงความกตัญญู และยกย่องเทิดทูนบูชาคุณธรรมและคุณวิเศษของหลวงปู่ ที่ค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายให้กลับคืนมาเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก ด้วยการหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ด้วยทองคำบริสุทธิ์ ในระหว่างปี.พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย, คุณยายอาจารย์ และศิษยานุศิษย์ ได้รวมใจกันสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย ขณะเดียวกันศิษยานุศิษย์ภายนอกประเทศก็ได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมตามประเทศต่างๆ ขึ้น เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ตามมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ

ความสำคัญของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ

พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ท่านยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง ดังนั้น หลวงปู่จึงเป็นผู้ทำให้เรามีความเชื่อมั่น และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก โดยเฉพาะคำว่า "ธรรมกาย" ที่มีปรากฏในพระไตรปิฎก แต่ไม่ได้บอกวิธีการเข้าถึง พวกเราได้มีโอกาสรู้จักคำว่า "ธรรมกาย" และวิธีการเข้าถึงธรรมกาย ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ท่านยืนยันว่า ผู้ที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายสามารถไปนรกก็ได้ ไปสวรรค์ก็ได้ ไปจับมือถือแขนพูดคุยกับสัตว์นรก หรือเอาบุญไปให้ได้ บุคคลผู้รู้เห็นเช่นนี้ ย่อมยืนยันว่าสวรรค์ นรก มีจริง บาป บุญ มีจริง พระคุณบิดา มารดามีจริง ฯลฯ และกล้ากล่าวยืนยันพร้อมสอนวิธีการเข้าถึงพระธรรมกาย ที่ทำให้เราสามารถไปพิสูจน์คำพูดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทำให้เราสามารถเลือกภพภูมิหลังความตายได้อย่างถูกต้อง และช่วยให้เรายับยั้งชั่งใจ ละอายความชั่ว กลัวการทำบาป เนื่องจากเห็นว่า กรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็มีผล บุคคลผู้เกรงกลัวต่อบาปจะเร่งทำความดีเพื่อให้ใจใสบริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไป บุคคลผู้ยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ เรื่องนรก สวรรค์ว่ามีจริงและสามารถไปถึงได้ด้วยพระธรรมกายนั้น จึงเป็นบุคคลพิเศษ คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านก็เชื่อเช่นนี้ เพราะท่านสามารถไปนรก สวรรค์ และไปช่วยพ่อของท่านมาแล้ว การปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายจึงเป็นวิธีทำให้จิตของชาวโลกสว่างไสว นอกจากการค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายแล้ว พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำยังเมตตาสอนให้เราพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการสั่งสมบุญกุศล เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จทุกประการ เมื่อท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็มีจิตเป็นกุศลไม่ได้คิดปิดบัง หรือหวงแหนความรู้อันบริสุทธิ์เหล่านี้ไว้ ท่านสอนการเข้าถึงพระธรรมกายภายในอย่างเปิดเผย เพียงแค่นี้ก็นับเป็นบุญคุณอันมหาศาลที่ไม่อาจประมาณได้ พระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านยืนยันว่า พระรัตนตรัยนั้นอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคน สามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด คุณยายอาจารย์ ท่านก็รับสืบทอดวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายมาจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ และสืบต่อมาถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย การหล่อรูปเหมือนของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ เนื่องจากศิษยานุศิษย์มีความปรารถนาจะแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณเช่นท่าน ที่ท่านได้สละชีวิตค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก ทำให้พวกเราได้รู้ความจริงของชีวิต รูปหล่อทองคำของหลวงปู่จะเป็นพยานหลักฐานการค้นพบพระธรรมกายของท่าน และจะทำให้อนุชนรุ่นหลังสามารถสืบค้นประวัติการสร้างคุณความดี และวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายของท่านสืบต่อไปในภายภาคหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง:

ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน เข้าสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ (หมายเหตุ: บางสัปดาห์ที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจงดให้เข้าสักการะ เพื่อความสะดวกของท่านโปรดสอบถามได้ที่ โทร.02-831-1000)