IDOP ธรรมทายาทนานาชาติ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

IDOP ธรรมทายาทนานาชาติ

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติผู้มีความสนใจในพระพุทธศาสนาได้เรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จึงได้จัดให้มีการอบรมธรรมทายาทนานาชาติขึ้นในประเทศไทย โดยพัฒนาเป็นหลักสูตรเฉพาะเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติตนเป็นพระแท้ทั้งด้านปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้แม้ภายหลังจากลาสิกาขาแล้ว การอบรมธรรมทายาทนานาชาติในช่วงเริ่มแรกนั้นได้จัดขึ้นตามกลุ่มภาษา เช่น อบรมธรรมทายาทภาคภาษาจีน เริ่มตั้งแต่ปี 2539 และ 2541อบรมธรรมทายาทภาคภาษากัมพูชาในปี 2542 อบรมธรรมทายาทภาคภาษาอังกฤษในปี 2545และอบรมธรรมทายาทภาคภาษาญี่ปุ่นในปี 2552 ในปี 2546 ได้มีชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศรวม 8 สัญชาติ ที่ต้องการฝึกฝนอบรมตนเองในเพศสมณะ เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกาย ทางวัดจึงได้จัดให้เป็นโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ รุ่นที่ 1 โดยแบ่งการอบรมเป็นภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาจีน วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการบรรพาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ ระยะเวลาโครงการประมาณหนึ่งเดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยทางวัดได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2553 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และเนื่องจากมีชาวต่างประเทศที่สนใจจะเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี จึงได้เพิ่มการอบรมในช่วงเดือนเมษายนขึ้นอีกหนึ่งรุ่น จวบจนถึงปัจจุบันได้มีชาวต่างประเทศจากทั่วโลกมาบรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกายแล้วเป็นจำนวนถึง 350 คนจาก37ประเทศทั่วทุกทวีป ดังนี้

  • จากทวีปยุโรป ได้แก่ อังกฤษ เอสโตเนีย สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยียม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย สาธารณรัฐเชค โรมาเนีย เดนมาร์ค ฝรั่งเศส รัสเซีย
  • จากทวีปอเมริกา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ปานามา เม็กซิโก เวอร์จินไอร์แลนด์
  • จากทวีปแอฟริกา ได้แก่ อูกันดา เอธิโอเปีย คองโก
  • จากทวีปโอเชียเนีย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ โซโลมอนไอร์แลนด์
  • จากทวีปเอเชีย ได้แก่ เนปาล ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน อินเดีย ลาว ศรีลังกา มองโกเลีย บังกลาเทศ กัมพูชา และไทย

ผลจากการจัดโครงการในแต่ละปีทำให้ชาวต่างประเทศที่เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วัฒนธรรมชาวพุทธ และกฎแห่งกรรม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเช่น เลิกเหล้า-บุหรี่ ถือศีลห้าในชีวิตประจำวัน หลายท่านได้กลับไปเป็นกำลังหลักช่วยสนับสนุนและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศของตน และที่สำคัญคือมีชาวต่างประเทศหลายท่านที่เกิดศรัทธาซาบซึ้งในชีวิตสมณะเป็นอย่างมาก จึงได้บวชต่อแม้จะจบระยะเวลาการอบรมไปแล้ว สามารถเป็นกำลังหลักในการขยายคำสอนอันทรงคุณค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นต่อไปในโลกได้อีกมากมาย

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้