วันสมาธิโลก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
 

 

วันสมาธิโลก

 

วันสมาธิโลก พิธีมุทิตาสักการะ ป.ธ.9 พิธีถวายมหาสังฆทาน

วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2549 นอกจากจะเป็น “วันสมาธิโลก” เหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นวันที่พิเศษที่สุดแห่งสังฆมณฑล คือจะมีการประชุมรวมกันของเหล่าพุทธบุตรทั่วประเทศกว่า 3,000 วัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ยอมเสี่ยงชีวิต พิทักษ์พระพุทธศาสนาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในขณะนี้ เริ่มพิธีช่วงสาย มีการสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนาเนื่องใน “วันสมาธิโลก” ต่อด้วยพิธี “บูชาข้าวพระ” ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมากว่า 30 ปี และร่วมกันภวายพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เริ่มเวลา 9.30 น.

ต่อด้วย “พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน” แด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 3,000 วัด และตัวแทนสำนักเรียนบาลีทั่วประเทศ

เริ่มเวลา 10.45 น.

“พิธีมุทิตาสักการะ” และ “ถวายทุนการศึกษาพระบาลี” แด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค “ระดับโลก” ซึ่งวัดพระธรรมกายได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2531 เป็นต้นมา และในปีนี้ นับเป็น ครั้งที่ 19 แล้ว ด้วยหวังว่า... พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จักได้เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญของการคณะสงฆ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม อันมีผลต่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา และการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กว้างไกลออกไป นำมาซึ่งความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท ร่วมกันยกย่องสังฆมณฑลให้สูงเด่น ดังเช่นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา

เริ่มเวลา 13.30 น.

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 3,000 วัด แด่พระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ (นับเป็นครั้งที่ 15) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระภิกษุจากพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 266 วัด ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ ให้กับเหล่าสาธุชนทุกท่าน เหล่าพุทธบุตรทุกรูปเป็นดังหลักชัยแห่งสังฆมณฑล เฝ้ายืนหยัดรักษาพระพุทธศาสนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านคือ เพชรเม็ดงามในพระพุทธศาสนาที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริง ซึ่งการถวายความช่วยเหลือแด่ 266 วัดภาคใต้นี้ นับเป็นการถวาย เดือนที่ 15 ติดต่อกัน โอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้นับว่าหาได้ยากยิ่ง... 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงเป็นบุญใหญ่ที่ผู้ฉลาดในการสั่งสมบุญย่อมไม่พลาดโอกาสสำคัญเช่นนี้

เริ่มเวลา 15.00 น.

ทั้งนี้ เพราะความเมตตาของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ท่านเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการคณะสงฆ์ ธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา ตลอดจนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแม่นยำในพระธรรมวินัยอย่างถ่องแท้ จึงจะสามารถน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามจนเป็นผลสำเร็จ สันติสุขย่อมบังเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินอย่างแน่นอน

มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน มาร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และมาเป็นกำลังใจแด่คณะพุทธบุตร ที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพื่อให้ลูกหลานไทย และมวลมนุษยชาติ มีความสุขร่มเย็นด้วยอมตะธรรมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดไปตราบกาลนาน

กำหนดการ

09.30 น. สวดมนต์ - ปฏิบัติธรรม "วันสมาธิโลก" - บูชาข้าวพระ - ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
10.45 น. พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
11.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคระดับโลก ครั้งที่ 19 พิธีมอบ ทุนการศึกษา, โล่เกียรติยศ ประเภทสำนักเรียน, ประเภทสำนักเรียนคณะจังหวัด ครั้งที่ 19 พิธีถวายไทยธรรม คณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 พิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ครั้งที่ 15 จำนวน 3,000 วัดทั่วประเทศ
15.00 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวขอบคุณ ประธานสงฆ์ และพระมหาเถรานุเถระที่มาร่วมงาน
  จบภาคพิธีกรรม
16.20 น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ รับปัจจัย, ให้โอวาท และให้พร
17.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
บทความอื่นๆในหมวดนี้