กิจกรรมประจำ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  
 

 

กิจกรรมประจำ

ธุดงค์ปีใหม่

ธุดงค์ปีใหม่เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของวัดพระธรรมกายซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.2529 โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกันในช่วงวันสิ้นปีจนถึงวันขึ้นปีใหม่ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้เวลาช่วงวันหยุดปีใหม่ให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อทั้งชีวิตและจิตใจ สามารถร่วมกิจกรรมกันได้ทั้งครอบครัว โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มาฆบูชา

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งของพระพุทธศาสนา ย้อนไปเมื่อ 2,500 กว่าปี ในวันเพ็ญเดือน 3 มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้น 4 ประการ คือ 1.เป็นวันเพ็ญพระจันทร์เสวย มาฆฤกษ์, 2.มีพระภิกษุผู้ทรงอภิญญา 1,250 รูป มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมายทางวาจา, 3.พระภิกษุที่มาประชุมนั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุ อุปสัมปทา, 4.พระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น

วันคุ้มครองโลก

วันคุ้มครองโลก ถูกกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2513 นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทุกๆปีจึงได้มีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ชาวโลกเกิดจิตสำนึก หันมาดูแลโลกของเรา ให้รอดพ้นจากภัยพิบัติอันเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เช่นกัน

กฐิน

การทอดกฐิน เป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 2500 ปี บังเกิดขึ้นด้วยเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริว่าพระภิกษุสงฆ์มีความลำบากในการหาผ้าจีวร จึงทรงมีพระบรมพุทธานุญาต ให้พระภิกษุรับผ้ากฐินได้เมื่ออยู่จำพรรษาครบ 3 เดือน โดยผู้ถวายภายในกำหนด 1 เดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษา

บทความอื่นๆในหมวดนี้